image

ייצוג הולם להעסקת אנשים עם מוגבלויות ע"פ חוק

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון מגדיר מיהו אדם עם מוגבלות משמעותית, מהו יעד הייצוג ההולם וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

 מעסיק ציבורי המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו בעמידה ביעד ויפעל ליישומה.

 • התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 31.10 באותה שנה.
 • בנוסף לפרסום התכנית השנתית באתר האינטרנט יש לשלוח אותה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות באמצעות דוא"ל: Taasukanet@justice.gov.il
 • התכנית השנתית הינה קלנדרית ועליה לכלול את פעילות הארגון לשנת העבודה העוקבת.
 • התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.
 • על התכנית לכלול הוראות בעניינים כמפורט להלן:
  • העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים/עובדים עם מוגבלות משמעותית
  • ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים ודרגות
  • פניה לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המפורסמת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
  • תיעוד יישום התכנית, ובכלל זה הנימוקים לבחירת מועמדים למשרות פנויות
 • לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות ס' 9ג לחוק (ראו נספח).
 • בכתיבת התכניתמומלץ להיעזר בכלי האבחון ובקובץ בניית תכנית העבודה. קובץ זה כולל רשימת פעולות מומלצות שמהן ניתן לבחור לפי תוצאות אבחון מצב תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון.
 • מרכזי התמיכה למעסיקים של עובדים עם מוגבלות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים עומדים לרשותכם ללא עלות להדרכה בבניית התכניתהשנתית. ראו פרטי קשר בסעיף ה' להלן.

 

close