image

מאגר יועצים

עיריית אשדוד שוקדת על הקמת מאגר דיגיטלי ליועצים בתחומים שונים, באמצעות הרשמה והגשת בקשה מקוונת כמפורט ב"מסמכי הפנייה", הניתן להורדה מעמוד זה.

עדכון מאגר היועצים - לצורך הזמנות תכנון עבור פרויקטים ברחבי העיר, וזאת בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.

את כל מסמכי הפנייה דנן יש לסרוק בפורמט PDF ולהגיש אך ורק בצורה מקוונת בהתאם להנחיות המפורטות להלן.

ניתן להירשם  עד לתאריך 30.01.20

לאור המעבר למערכת הממוחשבת החדישה, גם יועצים הרשומים כבר במאגר, מתבקשים להירשם בשנית.

 

close