image

מאגר יועצים

עיריית אשדוד שוקדת על הקמת מאגר דיגיטלי ליועצים בתחומים שונים, באמצעות הרשמה והגשת בקשה מקוונת כמפורט ב"מסמכי הפנייה", הניתן להורדה מעמוד זה.

עדכון מאגר היועצים - לצורך הזמנות תכנון עבור פרויקטים ברחבי העיר, וזאת בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987.

את כל מסמכי הפנייה דנן יש לסרוק בפורמט PDF ולהגיש אך ורק בצורה מקוונת בהתאם להנחיות המפורטות להלן.

הרישום למאגר סגור

 

close