image

מכרזים פעילים

מכרזים כלליים

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
5.20 לביצוע עבודות פיתוח, שיקום ותיקונים בגנים ציבוריים וחצרות מוסדות בעיר אשדוד 20/02/2020 13:00 23/02/2020 17:00
208.20 בקשה לקבלת הצעות לניהול צוות חדשנות 20/02/2020 13:00
207.20 פניה לקבלת הצעות עבור ייעוץ תחזוקת מבנים רבי-קומות בפרויקטים להתחדשות עירונית באשדוד 20/02/2020 13:00
206.20 למתן שירותי תכנון חשמל , תאורה ותקשורת עבור קריית חלוצים עבור מנהלת הסכם הגג בעיר אשדוד 20/02/2020 13:00
205.20 עבור בחירת מנהל פרויקט לתב"ע עבור מתחם עד הלום עבור מנהלת הסכם הגג בעיר אשדוד 20/02/2020 13:00
204.20 למתן שירותי תכנון דרכים וניקוז כבישים עבור קריית חלוצים עבור מנהלת הסכם הגג בעיר אשדוד 20/02/2020 13:00
4.2020 לניהול מועדון לקוחות עבור עיריית אשדוד 20/02/2020 13:00 23/02/2020 17:00
3.20 לאספקת חומרי ניקיון עבור עיריית אשדוד 20/02/2020 13:00 23/02/2020 17:00
2.20 להשכרת מקומות חניה וביתן למוניות ברח' שבי ציון – רובע א' באשדוד 20/02/2020 13:00 23/02/2020 17:00
1.20 מכרז להשכרה, שימוש והפעלת קיוסק ברח' דב גור באשדוד 20/02/2020 13:00 23/02/2020 17:00
6.20 להפעלת תכנית מתנדבים למען הקהילה 12/03/2020 13:00 15/03/2020 17:00

אחר

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד חבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית אשדוד 27/02/2020 15:00

close