image

אמנת שירות

אמנת השירות הינה כתב התחייבות שבה נותן השירות מצהיר בפני מקבל השירות כי מעתה יינתן שירות ברמה ובאיכות גבוהה, תוך שמקבל השירות יוכל לבחון ולהתרשם כי אכן השירות הניתן לו עומד ביחידות זמן הניתנות למדידה.

גופים וארגונים גדולים הרואים עצמם מספיק חזקים ומאורגנים, מפרסמים את אמנת השירות שלהם כך שכל איש ואישה יוכלו לראות ולהשוות בין השירות בפועל לבין המוצהר באמנה. "יש בכך הצהרה על כוונת הארגון ורצינותו במתן השירות" אומרים אנשי מקצוע ומבהירים כי "השקת אמנת שירות היא שלב משמעותי בהתבגרות הארגון".
עיריית אשדוד נכנסה אל מועדון החברות והארגונים המחייבים למתן שירות באיכות וברמה הגבוהה ביותר, תוך שהיא חושפת בפני הציבור את כל סוגי השירותים ומסגרות הזמן שבהם היא מתחייבת לעמוד. לא פחות מ-27 סוגי שירות התפרסמו באמנת השירות, שהשיקה העירייה בקמפיין פרסומי המתכנס תחת הסלוגן שירות מצויין בזמן, ולצידם מסגרות הזמן שבהן מתחייבת העירייה להעניק את השירות.

מודעה

תחילתו של התהליך במדיניות שקבע ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, לפיה "התושב יעמוד במרכז העשייה העירונית". קדמו לכך פעולות רבות שנעשו על ידי ובאמצעות מנהלי היחידות והעובדים, על מנת להפוך תפישה עקרונית זו למדיניות ממשית. הדברים באים לידי ביטוי בכל תורת השירות של העירייה – מהשינויים במבנה הארגוני ותדרוך עובדים, חלוקה פונקציונאלית של תחומי פעילות ואחריות, מדרוג חדש ליעדי התקציב ועד להגדרה החדשה לסוג השירות והזמן הנדרש למתן השירות.
סוגי השירות שנבחרו מתייחסים לנושאים הרווחים ביותר בפניות הציבור והם מקיפים את כל תחומי השירות היומיומיים שלהם נדרש הציבור ובהם: שירותי ניקיון, פינוי אשפה ומוקדי מיחזור, וטרינר, פיקוח עירוני, טיפול בבעיות ביוב ופיצוצי צנרת, רוכלות והשלכת פסולת במרחב הציבורי, פיקוח חניה, רכב חוסם, חניית נכים וטיפול בהולכי רגל, הדברת מכרסמים ויתושים, ניקיון גנים ציבוריים, נטיעות וגיזום, מתקני שעשועים, תאורה ומטרדי רעש.

מודעה

"מסגרות הזמן לטיפול בסוג השירות, נעות בין שעות בודדות למספר ימים, הכל לפי גודל השירות ומורכבותו" אומרים אנשי המוקד העירוני, האחראים לווסת את פניות הציבור אל היחידות הרלוונטיות ולעקוב אחר עמידה במדדי השירות כפי שמופיעים באמנה. במינהל התפעול, העומד בחזית הקשר עם הציבור ובו עיקר השירותים המופיעים באמנה, מציינים כי "חלק ניכר מן השירותים האיכותיים הניתנים על ידי עיריית אשדוד לתושביה, יהיו מעתה גם מדידים ורשומים באמנה מחייבת".


 

מעתה, גם ברישוי הבנייה

עיריית אשדוד ממשיכה לפעול ולשדרג את אמנת השירות ומרחיבה את השירות ליחידות נוספות.

מחלקת רישוי הבנייה אמונה על הטיפול והמעקב בבקשות להיתרי בנייה משלב הגשת הבקשה להיתר ועד לאישורו ומסירתו למבקש הבקשה. המחלקה הציבה לה יעד מרכזי - טיפוח ערכי השירות המתבססים על תפיסה ארגונית הממוקדת בתושב.

בעירייה ממשיכים בפעילות להרחבת אמנת השירות גם ליחידות נוספות ולסוג שירותים נוסף, תוך שימת דגש על פרמטרים של איכות ומצויינות.

מצ"ב רשימת סוגי השירות ומסגרות הזמן כפי שמופיעה באמנת השירות הכללית ובאמנת השירות של רישוי הבנייה.

רשות הבנייהclose