image

גללי כלבים - אוספים או נקנסים

על מנת ליצור סביבה טובה יותר, איכותית יותר וסובלנית הן לתושבים והן לכלבים, יש להקפיד על שמירת החוק. במטרה למנוע מפגעים תברואתיים ומחלות, חלה חובת איסוף צואת כלבים במרחב הציבורי. העובר על הנחיה זו צפוי לקנס של 430 ₪ ע"פ חוק העזר העירוני.

צואת כלבים שאינה נאספת עלולה לגרום למחלות מעיים בבני אדם ולהדבקת טפילים שונים – דוגמת תולעת הפארק ותולעי מעי – בכלבים.

ע"פ חוק הפיקוח על כלבים – על הכלבים להיות קשורים ברצועה ובמקרים של כלבים מסוכנים, עליהם בנוסף לשאת זמם לפיהם.

חובה לסמן כלבים בשבב אלקטרוני וחובה לחסנם בפני כלבת מידי שנה. להסדרת נושאים אלו, מוזמנים בעלי הכלבים לפנות לשירות הווטרינרי העירוני... (כתובת, טלפון, מועדי קבלת קהל).

מודעת גללי כלבים

באשדוד, שומרים על איכות החיים!

close