image

שאלות ותשובות

למה בעצם העירייה מתחילה לאכוף?

בשל ריבוי תאונות דרכים, שבהן מעורבים רוכבי אופניים והולכי רגל, מדינת ישראל אפשרה לרשויות המקומיות לקחת לאחריותן את האכיפה בנושא זה. עיריית אשדוד רואה את ביטחון תושביה בראש סדר העדיפות העירוני, והאכיפה של פקחי העירייה תהיה זמינה ועם נוכחות גבוהה. לשם כך הובילה העירייה להענקת סמכויות אכיפה נרחבות לפקחים העירוניים במסגרת חקיקה ייעודית.

מתי תחל האכיפה?

האכיפה תחל באפריל 2018 כאשר ברחבי העיר יסיירו פקחים עירוניים בפריסה רחבה, שיוכשרו למשימה שמטרתה צמצום מספר הפגיעות בהולכי הרגל והסדרת השימושים במדרכות העיר. בפברואר 2018 תפעל העירייה ליידוע הציבור בדבר החוק ואכיפתו. באפריל 2018 תתבצע אכיפה באמצעות רישום אזהרות בלבד ובמאי 2018 תחל האכיפה באמצעות דוחות באופן מלא.

היכן תבוצע האכיפה?

במסגרת החוק שאושר תבוצע האכיפה בהתאם לעבירות השונות – במדרכות, בשבילי אופניים, באזורים שהנסיעה בהם הוגבלה במהירות, בשבילים המיועדים להולכי רגל וסומנו בתמרור וכן במעברי חצייה.

האם יכולים להחרים לי את האופניים?

כן.

סמכויות הפקחים העירוניים על פי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה, תשע"ו 2016) כוללות גם תפיסת אופניים, תלת אופן או קורקינט חשמלי או חלק מהם, לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע המשך את השימוש בהם. הוצאת אוויר מהצמיגים לאופניים, תלת אופן או קורקינט חשמלי לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בהם תוך המשך ביצוע העבירה.

לאן מועברות האופניים המוחרמות?

האופניים שייתפסו על ידי הפקחים יועברו למחסן. הפקח ימסור דוח תפיסה עם פרטי האופניים וכתובת המחסן. בעלי האופניים יוכלו להגיע למחסן למחרת ולקבלם תמורת תשלום אגרה (בנוסף לקנס). קטינים מתחת לגיל 16 יוכלו לשחרר אופניים רק בליווי הורה.

מה עושים כשמגיעים למעבר חצייה ורוצים לחצות?

חל איסור מוחלט לחצות מעברי חצייה ברכיבה על אופניים/תלת אופניים רגילים וחשמליים וקורקינט חשמלי. החצייה מותרת לרוכב כהולך רגל בלבד ורק בהובלה ביד של האופניים או הקורקינט החשמלי.

מה עם שבילי האופניים בעיר?

אשדוד מקדמת תוכנית אב לסלילת שבילי אופניים נוספים על אלה הקיימים ברחבי העיר. בניית תשתיות של שבילי אופניים עורכת זמן. עד אז יש לרכב בהתאם להוראות החוק ובהתאם לתנאי השטח הקיימים.

אופניים

close