image

שאלות ותשובות

למה בעצם העירייה מתחילה לאכוף?

בשל ריבוי תאונות דרכים, שבהן מעורבים רוכבי אופניים והולכי רגל, מדינת ישראל אפשרה לרשויות המקומיות לקחת לאחריותן את האכיפה בנושא זה. עיריית אשדוד רואה את ביטחון תושביה בראש סדר העדיפות העירוני, והאכיפה של פקחי העירייה ופקחי השיטור העירוני בשיתוף משטרת ישראל, תהיה זמינה ועם נוכחות גבוהה ברחבי העיר. לשם כך הובילה העירייה להענקת סמכויות אכיפה נרחבות לפקחים במסגרת חקיקה ארצית.

האם יכולים להחרים לי את האופניים?

כן. סמכויות הפקחים העירוניים על פי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה, תשע"ו 2016) כוללות גם תפיסת אופניים, תלת אופן או קורקינט חשמלי או חלק מהם, לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע המשך את השימוש בהם. הוצאת אוויר מהצמיגים לאופניים, תלת אופן או קורקינט חשמלי לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בהם תוך המשך ביצוע העבירה.

לאן מועברות האופניים המוחרמות?

האופניים שייתפסו על ידי הפקחים יועברו למחסן. הפקח ימסור דו"ח החרמה עם פרטי האופניים וכתובת המחסן. בעלי האופניים יתאמו פגישה במחלקת הפיקוח העירוני בטלפון המצוין בדו"ח ההחרמה, לצורך קבלת האופניים או חלק מהם. במעמד מסירת האופניים יינתן גם דו"ח כספי בגין העבירה שבוצעה. קטינים מתחת לגיל 16 יוכלו לשחרר אופניים רק בליווי הורה.

מה עושים כשמגיעים למעבר חצייה ורוצים לחצות?

חל איסור מוחלט לחצות מעברי חצייה ברכיבה על אופניים/תלת אופניים רגילים וחשמליים וקורקינט חשמלי. החצייה מותרת לרוכב כהולך רגל בלבד ורק בהובלה ביד של האופניים או הקורקינט החשמלי, למעט מעברי חציה בהם מופיע סימון מעבר לאופניים.

היכן מצויים שבילי האופניים בעיר?

אשדוד מקדמת תוכנית אב לסלילת שבילי אופניים נוספים על אלה הקיימים ברחבי העיר. בניית תשתיות של שבילי אופניים אורכת זמן.

אופניים

close