image

במוקד הרואה רואים בשבילכם!

בהתאם לחזון העירוני המציב את התושב במרכז, הותקנה ברחבי העיר מערכת חדישה עם עשרות מצלמות לניהול אירועים מורכבים, מהמתקדמות בעולם. המצלמות מחוברות למוקד העירוני המאויש 24 שעות ביממה במטרה להגן על התושבים ועל הרכוש הציבורי.
המצלמות המותקנות ממונעות והצילומים מוקלטים ונשמרים 30 ימים במאגר מאובטח.

תצפיתנים מיומנים מפעילים את המצלמות על פי תכנית עבודה מובנית ומבקרים ויזואלית את המתרחש ברחבי העיר בדגש על מוסדות חינוך, צירים ראשיים, חופי הים, גנים ציבוריים, פארקים ומקומות בילוי.

 המערכת החדישה והמתוחכמת מאתרת אירועי ונדליזם ותקלות תשתית ברחבי העיר באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ומעבירה אותם לטיפולו של המוקד העירוני, באופן אוטומטי


מפקחים על המתרחש בעיר

ומספקים לתושבי אשדוד

ביטחון ואיכות חיים!

 

 

close