image

מפגשי שיתוף ציבור

שיתוף הציבור הינו כלי דמוקרטי חשוב המתיישב עם חזון ראש העיר - המעמיד את התושב במרכז העשייה העירונית - ועם הרצון לשדרג את טיבן של ההחלטות הממסדיות המתקבלות.  כלי זה תורם להבניית השיח השוטף, הישיר והבלתי אמצעי בין הגוף המבצע לבין הקהילה – במיוחד בכל הנוגע לעשייה העירונית המגוונת שביכולתה להשפיע על אורח חיי התושבים.

שיתוף ציבור הוא אמצעי חשוב לקידום פרויקטים המאפשר לתושבים להבין את מהותו וחיוניותו. יידוע הציבור וההיוועצות עמו בנוגע לפרויקט התחבורה הירוקה באשדוד קדם לתחילתו בחודש נובמבר 2016. במסגרת זו הוצגו בפני התושבים, בעלי העסקים, בעלי עניין וגם בקרב מערכת החינוך העירונית, עיקרי הפרויקט על מאפייניו ושלביו.24.01.17

מפגש מורי בית ספר אמית ב ברובע י"א

השתתפו: 18 מורים

15.01.17

מפגש מורי בית ספר דביר ברובע ט'

השתתפו: 16 מורים

15.01.17

מפגש מורי בית ספר שחר ברובע ד'

השתתפו: 15 מורים

17.01.17

מפגש יוצאי צרפת 

מקום: רובע ד'

השתתפו: 20 תושבים

17.11.16

מפגש תושבי רובע הסיטי

השתתפו: 30 תושבים

 

23.11.16

מפגש תושבי רבעים א' וד'

מקום: רחוב רוגוזין

השתתפו: 20 תושבים וסוחרים

 

22.01.17

מפגש מורי בית ספר רננים ברובע ה'

 השתתפו: 21 מורים

17.01.17

מפגש מורי בית ספר שקד ברובע י"ג

 השתתפו: 21 מורים

30.11.16

מפגש ועד הורים מרכזי

השתתפו: 30 הורים

 

15.11.16

מפגש רובע ב'

השתתפו: 30 תושבים

11.12.16

מפגש מועדון גמלאים יהלום

השתתפו: 22 גמלאים

11.12.16

מפגש מועדון גמלאים עמיחי

השתתפו: 15 גמלאים

23.11.16

מפגש רבעים ד'-ה'

השתתפו: 30 תושבים

06.12.16

מפגש מורים מקיף י'

השתתפו: 40 מורים

10.11.16

מפגש רובע ג'

השתתפו: 15 תושבים

14.09.16

מפגש חברות עירוניות

השתתפו: 50 תושבים

close