image

מחלקות אזוריות

העבודה ברמה הפרטנית והמשפחתית נענית באופן מתוכנן לפניות המגיעות מגורמים שונים בקהילה ומהפונים עצמם.
השירות לאוכלוסיה ניתן על ידי עובדים סוציאליים מיומנים, ותכנית הטיפול נקבעת יחד עם המשפחה ו/או הפרט.
הטיפול הוא בבודדים, במשפחות ובקשישים הפונים בבקשות עזרה למחלקות על פי חלוקה אזורית. בנוסף, אנו משתפים פעולה עם גורמים אחרים בקהילה לרווחת הפונים.
השירותים הניתנים על ידי המחלקה בחלקם הם חובה ועל פי החוק, ובחלקם שירותי רשות על פי תקנות משרד הרווחה ומדיניות עיריית אשדוד בתחום החברתי.

 להלן פריסת המחלקות לפי חלוקה לרובעים:

close