image

פרטים להרשמה

הרישום למשפחתונים נעשה במועד הנקבע על ידי משרד העבודה והרווחה ומפורסם באתר האינטרנט של המשרד.
תאריכי הרישום יתפרסמו בעיתונות המקומית ובאתר האינטרנט של עיריית אשדוד.
לפני הרישום מומלץ לפנות לרכזת המשפחתונים אשר תפנה אתכם למשפחתונים באזור מגוריכם, לצורך התרשמות ובחירת משפחתון.
 הביקור במשפחתונים ייעשה במועדים המוגדרים לקראת תקופת הרישום. בעת הרישום, תינתן להורים האפשרות לבחור מספר משפחתונים לפי סדר עדיפות.
 מחירי המשפחתון נקבעים על ידי משרד העבודה והרווחה.
 אימהות עובדות זכאיות להנחה על פי קריטריונים של המשרד.

  • יש לקחת בחשבון תשלום מלא של חודש חודשיים עד לקבלת הנחה ממשרד העבודה והרווחה.
  • אנו משתדלים להיענות לבקשת ההורים בבקשה לשיבוץ הילד. ישנם שיקולים מקצועיים וסדרי קדימויות של משרד העבודה והרווחה אותם יש לקחת בחשבון. 
  • אין אנו יכולים להתחייב למלא כל בקשה.

close