image

דירת מעבר

"דירת מעבר" הינה מסגרת מגורים זמנית לצעירות הזקוקות להמשך טיפול, במטרה להקנות להן כישורי חיים ומתן כלים לחיים עצמאיים.
הדירה מהווה סביבה טיפולית בה לומדות הצעירות להתמודד עם בעיות בינאישיות, כלכליות וחברתיות.
הדירה מיועדת לארבע עד חמש צעירות במקביל בגילאי 17.5 עד 24.
זמן שהות הצעירה ב"דירת המעבר" הוא למשך כשנה.
הצוות המטפל כולל מדריכה המתגוררת עם הצעירות ועובדת סוציאלית המטפלת בצעירות ואחראית להתנהלות הדירה.
הצעירות מחויבות להיות משולבות בעבודה ו / או בלימודים.

הטיפול מכוון להעצים את הצעירות ולהכינן לקראת חיים עצמאיים בקהילה במישורים הבאים:

* במישור האישי –חיזוק כוחות הצעירה, העלאת הדימוי העצמי והאחריות האישית.
* במישור התפקודי – עמידה בדרישות המסגרת, עמידה בלוח זמנים, תכנון תקציב ויכולת תכנון לטווח ארוך.
* במישור הבין אישי – ניהול מערכת יחסים תקינה במעגלים אליהם משתייכת הצעירה.
* במישור הקהילתי – הכרה ושימוש בשירותים הקהילתיים.

לפרטים ניתן לפנות:

 עו"ס מסטיר וונדמגן – 08-8519146, 08-8519128 ,מייל: mastir@ashdod.muni.il

close