image

מעטפת בנות

תכנית מעטפת הינה תכנית משותפת למשרד הרווחה ושירותים חברתיים ולמינהל לשירותים חברתיים בעיריית אשדוד.

הרקע לתוכנית

התוכנית מכוונת למניעת הוצאתן של נערות אלו למסגרות חוץ ביתיות ולהשארתן בקהילה באופן שאינו מסכן אותן ואת סביבתן מקור השם נובע מתפיסה הקובעת כי רצוי לטפל ולשקם את הנערות בקהילתן ומשפחתן, באמצעות "עטיפתן" ובאמצעות סיוע לשאר בני המשפחה בשירותים הנחוצים.

למעשה התוכנית מהווה ניסיון אחרון למצוא לנערות אלו מענים בקהילה, טרם הוצאתם למסגרת חוץ ביתית בצו בית משפט. לפיכך, יש צורך בהפעלת מודל ייחודי שמטרתו לרכז את כל המשאבים הקהילתיים כך שתיווצר מעטפת שתעניק מענה לצרכי הנערה תוך שיתוף פעולה של כל השירותים הקיימים בקהילה.

התכנית נשענת על שיתוף הפעולה של כל הגורמים המטפלים בנוער בסיכון בעיר ובין המשפחות. ל"מעטפת" מודל ייחודי הכולל ראייה קהילתית והוא מציב את משפחותיהם של בני הנוער במוקד ההתערבות. התכנית אינה מובנית והיא מתבססת על צרכיה של כל המשפחה.

close