image

ביטוח לאומי

קצבת זקנה

נועדה להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה. כדי לקבל קצבת זקנה יש להגיש תביעה בסניף ביטוח לאומי באשדוד על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה סמוך ליום ההגעה לגיל המזכה בקצבת זקנה ולא יאוחר מ-12 חודשים ממועד זה. אם חודש הלידה אינו רשום בתעודת הזהות, התאריך ייחשב מ-1/4 של שנת הלידה.

חוק ביטוח סיעוד (גמלת סיעוד)

זקנים מוגבלים העומדים בקריטריונים זכאים לגמלת סיעוד בהיקף של 100%, 150%, 75%, 84% או 168% במסגרתו ניתן ליהנות מסל שירותים הכולל: טיפול אישי בבית, מרכז יום, מוצרי ספיגה, שירותי כביסה ולחצן מצוקה.

טבלת גילאי פרישה

גמלת סיעוד מביטוח לאומי

ביטוח סיעודי - קופת חולים כללית

ביטוח סיעודי - קופת חולים מאוחדת

ביטוח סיעודי - קופת חולים מכבי

ביטוח סיעודי - קופת חולים לאומית

השלמת הכנסה - תוספת השלמת הכנסה לקצבת זקנה תשולם עפ"י חוק, אם אין הכנסות וזאת כדי הכנסה מינימלית. את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש על טופס תביעת השלמת הכנסה.

השלמת הכנסה ביטוח לאומי

חוק עקרת הבית

עקרות בית שנולדו לאחר 31/12/1930 והן תושבות ישראל במשך 5 שנים זכאיות לקצבת זקנה בסיסית.

מענק פטירה

 מענק חד פעמי לבן זוג של מקבל קצבת זקנה שנפטר. המענק משולם באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה למענק.

ביטוח שארים

מזכה בגמלה אלמן/ה תושבי ישראל שנפטרו והיו מבוטחים בביטוח זקנה ושארים, פרק זמן הנדרש בחוק ושילם/ה דמי ביטוח כחוק.

דמי קבורה 

משולמים במישרין לחב' קדישא לכיסוי כל ההוצאות הקבורה.

חוק ביטוח לאומי

זקנים הזקוקים לסיוע בפעולות היום יום כגון הלבשה, רחצה והשגחה בניידות זכאים עפ"י קריטריונים לגמלת סיעוד הכוללת סל שירותים: טיפול אישי בבית, ניהול משק הבית, מרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה.

סניף אשדוד

טלפון: 08-8686666
שעות פעילות: ימים א', ג', ה' בין השעות 8:00-12:30

מרכז מידע טלפוני: בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00
6050* או 04-8812345
כתובת האתר: www.btl.gov.il
כתובת: רחוב הבנים 14, קניון סי מול
close