image

ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית

מענקים חד פעמיים מוועידת התביעות

מענק חד פעמי מקרן הסיוע של ועידת התביעות

מענק חד פעמי לפליטים מאזורים בברה"מ שהיו בסכנת כיבוש נאצי ולא נכבשו

מענק חד פעמי לנרדפי הנאצים ממדינות מערב אירופה

מענק חד פעמי ליהודים שחיו תחת הגבלות תנועה במשטר וישי במרוקו

מענק חד פעמי ליהודים שחיו תחת הכיבוש הגרמני בתוניסיה

מענק חד פעמי ליהודים שחיו תחת מגבלות חופש בבולגריה

מענק חד פעמי ליהודים שחיו תחת מגבלות חופש ברומניה

הטבות לניצולי שואה גמלאי השירות הציבורי

הגדלת קצבת גמלאי שירות המדינה לניצולי שואה

הגדלת קצבת גמלאי צה"ל לניצולי שואה

הגדלת קצבת גמלאי רשויות מקומיות לניצולי שואה 

ניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה

מענקים אישיים מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

סיוע לניצולי שואה מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

הנחה בחשבון חשמל

סבסוד במרכזי יום לניצולי שואה נזקקים

סיוע נוסף ממדינות שונות

פיצוי מגרמניה עבור עבודה שלא בכפייה לניצולי שואה

פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG)

הטבות מטעם הקרן לניצולי שואה יוצאי אוסטריה

קצבה (רנטה) לניצולי שואה מממשלת צרפת

קצבה לניצולי שואה אזרחי רומניה

close