image

זכאויות נוספות לעולי מרוקו ואלג'יר

ישנן זכאויות נוספות לעולי מרוקו ואלג'יר (בנוסף על אלה של עולי טוניס ולוב) שהוכרו בשנה

יוצאי מרוקו ואלג'יריה שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי בתקופה הרלוונטית, וכן ליוצאי עיראק שחוו את אירועי הפרהוד ובמסגרתם סבלו ממעשי אלימות שננקטו נגדם או שחזו במעשי אלימות, יהיו זכאים להטבות. כך עולה מהחלטת שר האוצר, משה כחלון, וסגן שר האוצר, יצחק כהן.

ההחלטה התקבלה מתוך הכרה בסבלם כמי שחוו התנכלויות אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה, ולאור העובדה שאינם זכאים לתגמולים או להטבות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק הטבות לניצולי שואה. כמו כן החליט השר להכיר במי שביצע עבודות בכפייה כזכאים לזכויות של נכי רדיפות הנאצים.

על פי ההחלטה יוצאי מדינות אלה יהיו זכאים, לפנים משורת הדין, למענק הטבות שנתי בסך 3,600 שקל ולפטור מלא ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל שירותי הבריאות.

את הטפסים ניתן להוריד מאתר הרשות לזכויות ניצולי השואה, בקישורים הבאים:

טופס בקשת מענק ליוצאי מרוקו

טופס בקשת מענק ליוצאי עיראק

כמו כן הוחלט כי מי שביצע עבודה בכפייה, על פי צו שלטוני שהוצא נגד יהודים, במשך תקופה רצופה ומשמעותית והיה צפוי לעונש לולא ביצע אותה, היה מקבל תגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, אילולא עלה לאחר 1.10.1953. לפיכך הוחלט כי הוא זכאי, לפנים משורת הדין, לכל הזכויות להן זכאים נכי רדיפות הנאצים.

טופס מתאים ניתן להוריד מאתר הרשות לזכויות ניצולי השואה, כאן

את הטפסים המלאים יש להשיב לכתובת: הרשות לזכויות ניצולי השואה, משרד האוצר, רח' יצחק שדה 17, תל אביב 6157302. הטופס למענק ייבדק על פי הצהרתו של המבקש, באופן מקל ומתוך מגמה להיטיב עם אוכלוסיות אלה.

מרכז המידע של הרשות עומד לרשותכם בכל שאלה בטל' שמספרו 03-5682651.

ניתן לבקש ממרכז המידע לשלוח מתנדב לסיוע. כמו כן, ניתן לקבל סיוע משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, בטל' מס' 1-700-70-60-44

close