image

מענק חד פעמי לפליטים מאזורים בברה"מ שהיו בסכנת כיבוש נאצי ולא נכבשו

הקדמה

פליטים יהודים בברה"מ שברחו מאזורים שהיו מרוחקים עד 100 קילומטרים מהחזית המזרחית ביותר אליה התקדם הצבא הגרמני (ורמאכט), ייתכן שיהיו זכאים לתשלום חד פעמי מקרן הסיוע. התשלום בסך של 2,556 אירו (כ-13,000 ש"ח) מיועד רק למי שברח מהצבא הגרמני (ורמאכט) ונעשה פליט בתקופה שבין ה-22.6.1941 ל- 27.1.1944

טפסים

בקשה לקרן הסיוע בעברית/רוסית
בקשה לקרן הסיוע באנגלית/רוסית
בקשה לקרן הסיוע בגרמנית/רוסית

החל מיום 1.1.2012, פליטים יהודים שברחו מאזורים שהיו בסכנה מוחשית לכיבוש ורדיפות נאציות, אך לא נכבשו לבסוף, עשויים גם הם להיות זכאים לפיצוי מקרן הסיוע של ועידת התביעות. הכרה זו מאפשרת לראשונה לניצולים רבים שלא חיו תחת הכיבוש הגרמני בבריה"מ, אך ברחו מפניו ונהפכו לפליטים, לקבל פיצוי של 2,556 אירו (כ-13,000 ש"ח) על סבלותיהם. 

רקע

עד שנת 2012, קריטריוני הזכאות של קרן הסיוע שנקבעו על ידי גרמניה, לא אפשרו לתת את המענק לפליטים יהודים שברחו מאזורים שהיו בסכנה מוחשית לכיבוש ורדיפות נאציות, אך לא נכבשו לבסוף, אלא רק למי שברחו מאזורים שנכבשו. החל מה-1.1.2012 יהיו עשויים להיות זכאים לראשונה לקבל את המענק גם יהודים שברחו בתקופה שבין ה-22.6.1941 ל- 27.1.1944, מאזורים שהיו מרוחקים עד 100 קילומטרים מהחזית המזרחית ביותר אליה התקדם הצבא הגרמני (ורמאכט), ואשר לא נכבשו בסופו של דבר. אזור זה כולל את מוסקבה וחלקים שלא נכבשו בסטלינגרד. הרחבת הזכאות כוללת גם יהודים רבים שברחו מלנינגרד לפני תחילת המצור שם בספטמבר 1941 (יהודים שברחו מלנינגרד לאחר תחילת המצור נכללים בתנאי הזכאות של הקרן כבר משנת 2008).

מי זכאי?

 • פליטים יהודים מאזורים בברה"מ שברחו בתקופה שבין ה-22.6.1941 ל- 27.1.1944, מאזורים שהיו מרוחקים עד 100 קילומטרים מהחזית המזרחית ביותר אליה התקדם הצבא הגרמני (ורמאכט), ואשר לא נכבשו בסופו של דבר.
 • ניצול השואה צריך להיות בחיים בעת הגשת הבקשה. יורשים אינם זכאים להגיש בקשה.
 • חשוב להדגיש, כי גם מי שהיה עובר בבטן אימו בעת הרדיפות עשוי להיות זכאי.

מי אינו זכאי?

 • התשלום הינו חד פעמי, ועל כן ניצול שכבר קיבל את המענק מקרן הסיוע אינו זכאי להגיש בקשה נוספת לקבלת המענק.
 • מי שקיבל תשלום מהמקורות הבאים: BEG, קרן סעיף 2, CEEF, OFG, PRVG, GDR או קצבה ממשרד האוצר הישראלי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים - אינו זכאי לקבל את המענק.
 • קורבנות רדיפות הנאצים המתגוררים כיום במדינות הגוש הקומוניסטי לשעבר במזרח אירופה אינם זכאים לקבלת תשלומים מכספי קרן הסיוע.
 • ניצולים המקבלים קיצבה מתוקף חוק הטבות לניצולי שואה אינם נחשבים כמקבלים תשלום ממקור גרמני, ולכן הם רשאים להגיש בקשה לקבלת המענק.

תהליך מימוש הזכות

 • לשם קבלת המענק יש להגיש טופס בקשה לקרן הסיוע:

להורדת טופס הבקשה בעברית ותרגום לרוסית לחץ כאן.
להורדת טופס הבקשה באנגלית ותרגום לרוסית לחץ כאן.
להורדת טופס הבקשה בגרמנית ותרגום לרוסית לחץ כאן.

 •  את הטופס יש למלא ברוסית, אנגלית או גרמנית (לא בעברית!)
 • יש לשמור העתק של טופס הבקשה, ושל כל המסמכים שצורפו אליו.
 • לטופס יש לצרף העתקים בלבד. לא לצרף לטופס מסמכים מקוריים.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום של תעודת זהות או דרכון.
 • ככל שניתן, יש לצרף לטופס הבקשה צילום של המסמכים הבאים:
 1. העתק תעודת לידה.
 2. העתק תעודת נישואין.
 3. העתק מסמכים אחרים הקשורים לשינוי שם (אם רלוונטי).
 4. כל העתק מסמך העשוי להוכיח את מקום המגורים לפני או אחרי תחילת הכיבוש הגרמני בבריה"מ. 
 • יש לאמת את החתימה על הטופס (על-ידי עו"ד, בנק, קונסוליה גרמנית או כל שירות סוציאלי בעל חותמת).

אדם העונה לתנאי המענק ואשר פנה בעבר לקרן הסיוע ופנייתו נדחתה, אינו חייב להגיש בקשה חדשה. ניתן להחיות את הבקשה באמצעות פנייה טלפונית לועידת התביעות בטלפון: 03-5194400 .

חשוב לדעת

אין חובה לפנות לעורך-דין לשם קבלת המענק מקרן הסיוע. ניתן לקבל טפסים וסיוע ישירות מועידת התביעות:

דוא"ל דואר פקס טלפון
infodesk@claims.org ועידת התביעות, רח' הארבעה 8 ת.ד. 29254, ת"א-יפו 61292 03-6241056 03-5194400 


חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול)
 קובע כללים לגבי טיפול בתביעות של ניצולי שואה המוגשות בחו"ל, לרבות מגבלות על שכר הטרחה שיכול לגבות עו"ד המטפל בתביעה. בפסיקת בית המשפט נקבע כי החוק חל גם על תביעות המוגשות לועידת התביעות, לרבות תביעות לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובקשות למענקים מהקרן. למידע נוסף, לחץ כאן.

יהודים שברחו מלנינגרד לפני תחילת המצור שם בספטמבר 1941 ואשר הגישו בקשה בעבר אבל נדחו אינם צריכים להגיש בקשה חדשה ובקשתם תבדק מחדש. אולם אלו מהם ששינו את כתובתם צריכים ליצור קשר עם ועידת התביעות בכדי לעדכן שם את פרטי כתובתם.

מידע נוסף והנחיות בדבר מילוי טופס הבקשה

הנחיות בדבר מילוי טופס הבקשה בעברית.
הנחיות בדבר מילוי טופס הבקשה ברוסית.
הנחיות בדבר מילוי טופס הבקשה באנגלית.
הנחיות בדבר מילוי טופס הבקשה בגרמנית.
הנחיות בדבר מילוי טופס הבקשה בצרפתית.

גורמי ממשל

ועידת התביעות 

חקיקה ונהלים

חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957.

close