image

הפעלת חוק סיעוד

שירות זה ניתן לקשישים אשר משרד הבריאות אישר את זכאותם לגמלת סיעוד.

מרכזי חוק הסיעוד מתאמים עם הקשישים ו/או משפחתם את תכנית הטיפול המתאימה להם מתוך סל השירותים. הפנייה לביטוח לאומי באמצעות מילוי טופס המיועד לכך הניתן בביטוח לאומי. יש לצרף מכתב רפואי מרופא מטפל. ניתן לקבל סיוע במילוי הטופס במח' ייעוץ לקשיש במוסד לביטוח לאומי רח' הבנים 14 טל' 08-8686660 או 21 - 08-8686719.

הגמלה אינה ניתנת בכסף אלא בשירות: עזרה בטיפול אישי, מוצרי ספיגה (חיתולים), לחצן מצוקה ושהייה במרכז יום. סוג השירות נקבע על ידי ועדה המורכבת מנציגי אגף הרווחה בעירייה, ביטוח לאומי וקופת חולים.

לפרטים ולקבלת טפסים ניתן לפנות אל המוסד לביטוח לאומי – מחלקת סיעוד.

פרטים באתר רעות - משפחה מתפלת.

חברות סיעוד – טיפול בית

עמותות וחברות פרטיות נותנות בתשלום שירות טיפול אישי וכוללני לקשיש בביתו. חלקן מספקות שירות פרטי של אחיות, חובשים ועובדים זרים.

חלק מהחברות מוכרות על ידי המוסד לביטוח לאומי ומספקות את השירות האישי – סיעוד גם במסגרת גמלת חוק סיעוד.

 

מרכזי יום

בית אבות אשדוד - בית אבות אשדוד רח' הרב ניסים 7 טל': 08-8555555.

בית אביב (מרכז יום ) - רח' קק"ל 15 פינת אברהם סופר אזור י' טל': 08-8541766.

 

עובד/ת זר/ה

אישה מגיל 60 ומעלה וגבר מגיל 65 ומעלה אשר זקוקים לטיפול וסיוע במהלך רוב שעות היממה בביצוע רוב פעולותיהם היומיומיות, רשאים להגיש בקשה להיתר להעסקת עובד זר (בענף הסיעוד). את הבקשה מגישים באמצעות חברות כ"א לסיעוד או ישירות למשרד התמ"ת.

ex.Message

close