image

מרכזי השירותים החברתיים לפי אזורי העיר

המחלקה לשירותים חברתיים באיזור א'

משרתת את האזורים א', ד', ה', הקריה. בנין משרדים מרכז א' קומה ג' טל': 08-8519111.

טל' לעו"ס קשישים: 08-8519107, 08-8519108, 08-8519110, 08-8519112, 08-8519113.

המחלקה לשירותים חברתיים באיזור ב'

משרתת את האזורים ב', ג'. רח' קיבוץ גלויות 1, בניין משרדים, קומה ג'. טל': 08-8516836.

טל' לעו"ס קשישים: 08-8516842, 08-8516844, 08-8516845. 

המחלקה לשירותים חברתיים באיזור ו'

משרתת את האזורים ו', ז', ח', ט'. רח' יהודה המכבי 14 – רובע ו'.

טל' לעו"ס קשישים: 08-9568383.  

המחלקה לשירותים חברתיים באיזור י"ג

משרתת את האזורים י', י"א, י"ב, י"ג, ט"ו, י"ז. רח' שלמה המלך 29, אזור י"ג.

טל' לעו"ס קשישים: 08-8645354, 08-8653422.

 

close