image

יוזמות קהילתיות סביבתיות

קול קורא להגשת הצעות לפעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה.

קול קורא

תקנון הקול קורא

כללי

 1. עיריית אשדוד (להלן: "העירייה") בשיתוף עם איגוד ערים לאיכות הסביבה (להלן: "האיגוד") ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה, מזמינה את תושבי העיר אשדוד להגיש הצעות למיזמים / פעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה, כמפורט להלן.  

 2. כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילה, ברצוננו לאפשר לקבוצות תושבים שונות בעיר אשדוד לפעול למען שיפור איכות החיים והמרחב הציבורי בעיר, להעצים את תחושת השייכות למקום ולקדם התנהגות אחראית כלפי הסביבה.
 3. פנייה זו מיועדת לקבוצות תושבים בעיר אשדוד, המעוניינות להקים מיזם סביבתי ולפעול בקהילה לקידום השמירה על הסביבה, בכפוף לעמידה בתנאים להגשת ההצעות  המפורטים בסעיף 2 להלן.
 4. במסגרת ההליך יבחרו קבוצות אשר יזכו לתקציב של 10,000-30,000  ₪ כולל מע"מ כל אחת.
 5. התקציב הכולל שגויס לפרויקט זה הוא 140,000 ₪.

תנאים להגשת ההצעות

רשאי להגיש הצעה מי שעומד בכל התנאים המפורטים להלן:

1. קבוצת תושבי העיר אשדוד, בעלת ניסיון קודם בהובלת פעילות למען הקהילה ובכלל זה גיוס משאבים ויצירת שיתופי פעולה או קבוצות שפועלות לפחות שנה למען הקהילה ומוכרות לרשות המקומית.

לצורך עמידה בתנאי זה יובהר:

א. על חברי הקבוצה להיות מעל גיל 18.

ב. שני תושבי העיר אשדוד ומעלה ייחשבו כקבוצה.

ג. אין חובה כי הפעילות הקודמת של הקבוצה היא בתחום הסביבה.

2. נושא המיזם המוצע על ידי הקבוצה מתקשר לאחד או יותר מהנושאים הבאים: הפחתת פסולת/ ניקיון ברשות הרבים/ טבע עירוני/ הפחתת זיהום אוויר / אובדן מזון/ התייעלות אנרגטית.

3. המיזם המוצע הוא מיזם חדש ואינו ממומן במסגרת תקצוב אחר.

לעניין זה יובהר כי לא יאושר תקציב עבור פרויקט המהווה המשך של מיזם קיים, אך ניתן להציע פרויקט חדש בתוך מיזם קיים.

4. המיזם יתבצע בתחומי העיר אשדוד בלבד.

5. המיזם המוצע כולל היבט פיזי - תשתיתי והיבט חברתי קהילתי.

תנאים למתן התמיכה לקבוצות הזוכות

 1. ההצעות הזוכות יזכו לתקציב בהיקף של 10,000-30,000 ₪ כולל מע"מ כל אחת.
 2. התקציב ישמש אך ורק בעבור תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע המיזם וחומרים לצורך ביצוע המיזם. יובהר כי לא יינתן מימון להוצאות עבור כוח אדם (למעט הוצאות נדרשות עבור תכנון ו/או ייעוץ מקצועי, ככל שנדרש).
 3. יובהר כי על ההצעות לכלול כחלק מהתקציב אישורים נדרשים לביצוע המיזם (ככל שנדרשים) לרבות אישור קונסטרוקטור, יועץ נגישות ויועץ בטיחות.
 4. בכל פרסום שקשור למיזם, יצוין כי הפעילות הינה בסיוע המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה ועיריית אשדוד.
 5. כל פרסום הקשור למיזם יאושר מראש על ידי מחלקת איכות הסביבה בעיריית אשדוד ו/או האיגוד.
 6. הקבוצות הזוכות יידרשו לדווח על התקדמות המיזם בכל שלביו (לפני הקמת המיזם, במהלכו ולאחר הקמתו) לרבות תיעוד באמצעות תמונות/סרטונים וכו').
 7. יובהר כי תחזוקת המיזמים הנבחרים תהיה באחריות העירייה למשך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים.
 8. על כל העבודות לצורך הקמת המיזם להסתיים עד ליום 20/11/2020. מובהר כי לא ניתן יהיה לקבל סיוע כספי לטובת המיזם לאחר תאריך זה.
 9. על המיזם המוצע להיות נגיש לבעלי מוגבלויות, ככל שיש חובה על פי דין.
 10. הקבוצות הזוכות יזכו לליווי מטעם העירייה והאיגוד לצורך הוצאת המיזם אל הפועל.
 11. הקבוצות הזוכות יידרשו להמציא לעירייה מפרט של העבודות הנדרשות לביצוע  במסגרת המיזם וכן רשימת ספקים מומלצים לביצוע העבודות והעירייה תפעל להזמנת השירותים / העבודות בהתאם לנהלי העירייה וזאת עד תקרת גובה מענק של 30,000 ₪ כולל מע"מ.
 12. יובהר כי ההחלטה בדבר גובה המענק נתונה בידי ועדת השיפוט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להתרשמותה מהפרויקט וגודל הפרויקט.

אופן ומועד הגשת ההצעות

 1. על כל קבוצה העומדת בתנאים להגשת ההצעות המפורטים בסעיף 2 ומעוניינת להגיש הצעה, למלא את טופס הגשת ההצעות  בנספח א'.
 2. יש להתייחס לכל הנושאים המפורטים בטופס הבקשה. הצעות חסרות עשויות להיפסל.  ההצעה שתוגש תהיה מוכנה לביצוע.
 3. ההצעות יוגשו עד ליום 18/06/20 בשעה 16:00
 4. את ההצעות יש לשלוח   לדואר אלקטרוני green@ashdod.muni.il (יש לוודא קבלת הדואר האלקטרוני בטלפון 08-8545011) או במסירה ידנית לגב' ימית הוניקמן פרץ במחלקת איכות הסביבה בבניין העירייה (רח' הגדוד העברי 10, קומת קרקע).

אמות מידה לבחינת ההצעות

1. ההצעות אשר עמדו בתנאים להגשת ההצעות המפורטים בסעיף 2, יבחנו על ידי ועדת שיפוט, אשר תורכב מנציגי העירייה, נציגי איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה ונציגי המשרד להגנת הסביבה, על בסיס פירוט המציעים בטופס הגשת ההצעות ובהתאם לאמות המידה המפורטות להלן:

א. ניסיון עבר של הקבוצה   - במסגרת אמת מידה זו תבחן הוועדה את הפרויקט/ים שביצעה הקבוצה בשנה האחרונה ובכלל זה תתרשם מניסיון הקבוצה בהובלת פעילות למען הקהילה ובכלל זה גיוס משאבים ויצירת שיתופי פעולה – ניתן לצבור עד 20 נקודות.

ב. ייחודיות המיזם וחשיבותו – במסגרת אמת מידה זו הוועדה תתרשם מחדשנות המיזם, ייחודיותו וחשיבותו לסביבה ובכלל זאת תתרשם מהמחיר הסביבתי של הליך הקמת המיזם והשימוש בו – ניתן לצבור עד 20 נקודות. 

ג. נראות המיזם וזמינותו לקהל הרחב  – במסגרת אמת מידה זו תתרשם הוועדה מרמת החשיפה הפיזית של המיזם וזמינותו לקהל הרחב – ניתן לצבור עד 20 נקודות.

ד. תכנית לפעילות קהילתית במיזם– במסגרת אמת מידה זו הוועדה תבחן את איכות התכנית לפעילות קהילתית במיזם המוצע ובכלל זה תתרשם, בין היתר, מתדירות הפעילות הקהילתית במיזם, השפעתו על מספר רחב של מעגלי תושבים ומרמת שיתוף הפעולה הפוטנציאלי של הקהילה בתהליך הקמת המיזם והשימוש בו – ניתן לצבור עד 20 נקודות.

ה. תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן  – הוועדה תבחן את איכות תכנית התחזוקה המוצעת והנחת התשתית להמשכיות המיזם ושימור הפעילות לאורך זמן (עד 10 נקודות) ; כמו כן הוועדה תבחן את עלות התחזוקה השנתית של המיזם בהתאם להערכת הועדה: עד 3,000 ₪ לשנה – 10 נקודות ; 3,001 ₪ - 5,000 ₪ לשנה - 5 נקודות ; 5,001 ₪ ומעלה לשנה – 0 נקודות.

יובהר כי הניקוד בגין עלות התחזוקה השנתית של המיזם יינתן בהתאם להערכת הועדה. הועדה רשאית אך אינה חייבת להעריך את עלות התחזוקה בהתאם להערכה שפורטה בטופס הבקשה על ידי המשתתפים. ניתן לצבור עד 20 נקודות סה"כ לאמת מידה זו.

2. בכוונת וועדת השיפוט לבחור במסגרת הסכום העומד לרשות הפרוייקט את ההצעות  אשר קיבלו את הניקוד הגבוה ביותר, ובלבד שהצעות אלו זכו לניקוד מינימלי של 55 נקודות.

3. יובהר כי ועדת השיפוט אינה מחויבת לבחור בהצעה כלשהיא.

4. פנייה זו אינה מהווה מכרז, ואיננה כפופה לדיני המכרזים.

5. העירייה רשאית לבקש מהמציעים הבהרות/הסברים/פרטים נוספים בנוגע להצעתם.

6. יובהר כי מתן התקציב כפוף להיתכנות הוצאת המיזם אל הפועל על פי תנאי השטח. העירייה תהא רשאית לדרוש מהזוכים לבצע שינויים / התאמות, לצורך ביצוע המיזם.

 

קול קורא חדש

close