image

השירות לתושב בראש מעייננו!

מינהל תפעול מהווה כתובת מרכזית למתן שירות לתושב ולאיכות סביבתו. המטרות והיעדים הם נגזרת מחזון ראש העיר המעמיד את התושב במרכז העשייה העירונית. המינהל שוקד על טיפוח ושיפור מתמיד של פני העיר, השירות לתושב ואיכות סביבת החיים הקרובה שלו. 

מינהלות הרבעים הוקמו תחת התפיסה "התושב במרכז העשייה העירונית", במטרה לקצר טווחים בדיאלוג שבין הרשות לתושב. ראשי המינהלות  נגישים ו"חיים" את הרובע על כל מרכיביו ומשמשים אוזן קשבת לצורכי התושבים. תפקידם לתאם את השירותים הניתנים ברובע ולבקר אותם. המינהלות שותפות לפעילות החברתית ומהוות כתובת מקשרת בין התושב לרשות מתוך ראייה של שיתוף ציבור ועשייה משותפת בהתאם לצרכים ברובע. 

המינהל מתבסס על תוכנית אסטרטגית לקידומה ולפיתוחה של העיר, כאשר הזרועות הכפופים לו נותנים את המענה המיידי לתושב.

 • שירותי נטיעות.
 • שירותי תברואה  (פיקוח עירוני, פיקוח חניה, שירות וטרינרי, שירותי הדברה,שירותי אשפה ושירותי ניקיון).
 • שירותי חופים.
 • שירותי רישוי עסקים ואיכות הסביבה.
 • שירותי מוקד עירוני 106.
 • שירותי אחזקה.
 • שירותי תרבות הדיור.

המטרות והיעדים הם נגזרת ממודל חזון ראש העיר המעמיד את התושב במרכז העשייה העירונית. היעדים משקפים הישגיות ועמידה במטרה לאורך השנה ובצמתי בקרה. 

יעדים

 • פיתוח סביבתי נאה וירוק.
 • אכיפה מוסדרת של חוקי עזר עירוניים תוך שמירה על כבוד האדם.
 • שמירת הניקיון ואיכות סביבה הולמת.
 • טיפול במסחר ותעשייה במתן רישיונות עסק וטיפול תברואתי.
 • שיפור מתמיד של תשתיות, הכולל כבישים, מדרכות, תמרורים ועוד.
 • שירות איכותי בקבלת תלונות במוקד העירוני.
 • הטמעה חינוכית בקרב תלמידי בתי הספר באיכות סביבת התושב.

פרויקטים 2017

 • מוקד עירוני - המשך רישות מצלמות בכלל העיר למוקד-רואה 
 • המשך גיזום עצים כחלק מנוף הרחוב .
 • הרחבת פינות גזם.
 • קואליציית ניקיון.
 • שילוט טמונים.
 • הרחבת פרויקט חצרנות לשלב ג'.
 • החלפת אשפתונים ברחבי העיר לדגם אשפתון נוגד ונדליזם.
 • שדרוג ואחזקת חופי רחצה בכל ימות השנה.
 • המשך פרויקט תלת שנתית - הצללות + משטחי גומי בגנים הציבוריים. 

סיכום שנת 2018 במינהל התפעול 

 

 

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
שלמה רוטנברג ראש מינהל תפעול 08-8545254/3 shlomor@ashdod.muni.il
רומה אורן עוזר מקצועי לראש מינהל תפעול 08-8545268 romao@ashdod.muni.il
איבון בן שטרית מזכירת לשכה 08-8545254 evon@ashdod.muni.il
close