image

פריטי רישוי חדשים שלא היו טעוני רישוי בעבר

פרטים טעוני רישוי שלא היו טעוני רישוי וכעת נדרשים ברישיון עסק כגון רשימת 9 פריטי רישוי חדשים אשר נוספו לצו ועוד 4 פריטי רישוי חדשים (הטבלה המובאת כאן לנוחיותכם בלבד, הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בצו רישוי עסקים):

   הפריט החדש

1.3 ד'  תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי - הרכבת ציוד רפואי
1.5 ג'  מעבדות לא רפואיות - מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שופכין
7.7 י'  עינוג ציבורי - יריד מזון

8.4 ד'

 הסעת נוסעים - תחנת רכבת תת קרקעית
8.12  מרכז תחזוקה לרכבות
10.10 ז'  חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים
10.14 ז'  מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - גריטתם
10.20  פלסטיק ומוצריו - ייצור, עיבוד, מיחזור
10.21 נייר ומוצריו - ייצור

פריטים שנוספו לפריט קיים

1.4 א' טיפולים לא רפואיים בגוף האדם - מכון שיזוף
8.4 ב' הסעת נוסעים - תחנת רכבת מרכזית
3.2 ד' בעלי חיים, לרבות ימיים - העברה והשתלת עוברים בצאן ובבקר
3.2 ה' בעלי חיים, לרבות ימיים - גז


בעל עסק שהפך להיות טעון רישוי בעקבות הצו החדש, נדרש להגיש בקשה לרישיון עסק או היתר זמני בתוך 180 יום (קרי, עד 4 במאי 2014), ועד להחלטת רשות הרישוי. בבקשה רואים אותו כבעל היתר זמני. תוקף הרישיון בסוגי עסקים חדשים אלה הינו לפי הצו החדש.

close