image

מפרט אחיד עירוני בתחום איכות הסביבה

להלן רקע והנחיות איכות הסביבה באשדוד בתחומי מפגעי רעש, מטרדי ריח ועשן, זיהום קרקע, חומרים מסוכנים ושפכי תעשייה ואסבסט.

מטרת ההנחיות היא להבטיח שמירה על משאבי הטבע ואיכות הסביבה.

ההנחיות מתבססות על חוקים, תקנות, צווים וחוקי עזר מקומיים, אשר גוברים על ההנחיות במקרה של סתירה. ההנחיות להלן אינן מיועדות לעסקים שמופיעים בטור ג (1) בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי).

close