image

תנאים לקבלת רישיון עסק

נותני האישור רשאים להתנות את רישיון העסק, היתר זמני ו/או אישור בשלושה סוגים של תנאים שבאים להבטיח את קיום מטרות הרישוי:

תנאי מוקדם - יש לקיימו לפני שיינתן הרישיון או ההיתר הזמני.

תנאי ברישיון - כאשר הרישיון או ההיתר הזמני כולל בתוכו תנאים שיש לקיימם דרך קבע בעת הפעלת העסק.

תנאי נוסף - תנאי ברישיון תנאי שהוסיפו לרישיון או להיתר הזמני, לאחר שהוצא.

חשוב לדעת 

קביעת תנאים

נותן האישור רשאי להוסיף/ לשנות לעסק תנאי ברישיון, שניתן לצמיתות/ לתקופה, בכל עת שיתעורר הצורך לכך. קביעת התנאים היא חלק מתהליך הרישוי ומהווה עילה לערעור מצד מבקשי הרישיון או בעלי העסק, בשל ההשלכות הכלכליות הכרוכות בביצוע התנאים.

ערעור

ניתנת אפשרות למבקש או לבעל העסק להגיש ערעור לבית משפט מחוזי בשבתו כבית דין לעניינים מינהליים על סירוב למתן רישיון/ ביטול רישיון/ תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים.

השגה

ניתן להגיש ערעור למפקח כבאות ראשי לגבי קביעת תנאים חריגים שניתנו על ידי שירותי הכבאות.

שימוש חורג

על פי חוק רישוי עסקים, לא ניתן לאשר רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבנייה. במקרים מיוחדים ניתן לאשר "שימוש חורג", שבהגדרתו בחוק התכנון והבנייה הינו שימוש בנכס או במקום שלא בהתאם לשימוש שאושר בהיתר הבנייה או המותר בתכנית בניין עיר (תב"ע) התקפה למקום העסק.

לדוגמה- על מנת להתיר שימוש מסחרי בדירת מגורים המהווה "שימוש חורג" יש לבצע תהליך שינוי ייעוד או הוצאת היתר ל"שימוש חורג", לפי חוק התכנון והבנייה. "שימוש חורג" שניתן לעסק הינו זמני ומחייב ביצוע תהליך חידוש מדי תקופה. יותר מתוקף ה"שימוש החורג". 

close