image

אגף תפו״ח (תברואה, פיקוח וחניה)

תחומי פעילות

איכות חיים וסביבה (ניקיון/ אשפה ומיחזור/ הדברה/ וטרינריה).

אכיפה וסדר ציבורי (פיקוח עירוני/ פיקוח על החניה).

במסגרת תחומים אלו מטפל האגף בכל הקשור לפיתוח/ פיקוח/ ובקרה במגוון תחומי העשייה. 

מטרה

שמירה על הסדר הציבורי, הניקיון ואיכות החיים והסביבה של תושבי העיר בהתאם לחזון ראש העיר לשמירה על עיר "נקייה וירוקה"

ביצוע פרויקטים בשנה האחרונה:

 • מכרז נקיון וטיאוט חדש לעיר – הרחבת המכרז הקיים ומענה לנקיון העיר.
 • מכרז פלסטיק חדש.
 • יציאה למכרז אשפה ומנופי גזם וגרוטאות (אחוד).
 • מענה לפינוי גרוטאות רכב מהעיר.
 • הרחבת האכיפה כנגד צואת כלבים.
 • הרחבת רמת המיחזור בעיר.
 • החלת חוק האריזות בעיר.
 • פינוי גרוטאות הרכב מהעיר.
 • אכיפה כנגד צואת כלבים.
 • סירוס ועיקור חתולי רחוב.
 • פיתוח מערכות בקרה ממוחשבות לפינוי אשפה.
 • אפיון ורכש כלי אצירה חדשים כולל טמוני קרקע, ותיקון כלי האצירה הקיימים.
 • קביעת נוהל שימור רחובות עדכני (הוצאת סחורה, כסאות ושולחנות מחוץ לעסקים).
 • יציאה למכרז רכש אשפתונים חדשים לעיר.
 • הסדרת מענה חניה לחוף הדתי.
 • הנגשת שירות החיסונים בכלבייה למוגבלים (עוורים ונכים מרותקים לכסא גלגלים).
 • פתיחת מערך גביה בפיקוח העירוני והחניה.
 • בניית תוכנית עבודה מקיפה במערך ההדברה בעיר.
 • הנגשת מענה לתושב בדוחות חניה ופיקוח עירוני.
 • אפיון ריהוט הרחוב ואשפתון חדש לפרוייקט התחבורה הירוקה החדש בעיר.
 • רכש רכבי פיקוח ואופנועים חדשים, (מעבר מליסינג לרכבי עיריה).
 • הגדרת פקח לכל רובע.

 פרויקטים עתידיים ופיתוח:

 • ביסוס הפעילות של האגף בחוקי עזר עדכניים.
 • הרחבת ביקורות לשירות הוטרינרי לבתי העסק בעיר, (אטליז, בשר דגים ואולמות אירועים).
 • מיסוד והסדרת דוכנים הפנויים בשוק הפתוח.
 • הכנסת מערכת בקרה לעבודת הפקחים העירוניים.
 • יציאה למכרז כלי אצירה מכל הסוגים.
 • יציאה למכרז לקרטון ונייר (מחזור).
 • יציאה למכרז פסולת אלקטרונית.

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
מיקי אסולין מנהל אגף תפו"ח 08-8634861/2 mikiasulin@ashdod.muni.il
אופיר כרמי מנהל מח' פרויקטים ובקרה 08-8634886 ofirk@ashdod.muni.il
רמי אבודרהם מנהל מחלקה 08-8634891 ramiabu@ashdod.muni.il
מוטי הרוש מנהל מחלקת הדברה 08-8560072 motihr@ashdod.muni.il
גבי דהן מנהל מח' פיקוח חניה 08-9568075/70 gabidahan@ashdod.muni.il
דורית שושן אחראית פניות ציבור מנהל תברואה 08-8634862 dorits@ashdod.muni.il
close