image

פיקוח עירוני

באנר חניה


מחלקת הפיקוח העירוני היא הזרוע המבצעת של עיריית אשדוד לאכיפת חוקי העזר של העיר.

תפקידי המחלקה ומאפיינה

מחלקת הפיקוח העירוני היא גוף עצמאי לחלוטין הכפוף למנהל אגף תפו"ח ולראש מינהל תפעול ופועל באופן צמוד ומתואם עם יועצת משפטית.

עובדי המחלקה עושים לילות כימים על מנת לעמוד על המשמר בתחום אכיפה ושמירת חוקי העזר העירוניים ושמירה על איכות חיי התושבים. זאת באמצעות הצבת סטנדרטים לרמת שירות, דרישות קפדניות ונוקשות לנורמות תפקוד במהלך העבודה, שמירת קשר הדוק עם התושבים, שמירת המרחב הציבורי ושמירה על אתיקה בעבודה.

אזרח שנפגע או מבחין במפגע בעיר יכול לפנות למוקד העירוני, להודיע על המפגע, ופקחי הפיקוח העירוני יאתרו את המפגע ואת האחראי עליו וזאת תוך טיפול בהסרתו ובהחזרת איכות החיים לתושב.

פקחי הפיקוח העירוני מוכשרים לתפקידם ובעלי ראייה קהילתית וגישה סבלנית וסובלנית לתושב.

מחלקת הפיקוח מעורה בחיי התושבים עד לרמה שבה יראו התושבים במחלקה ובפקחיה כלי עזר להעלאת איכות חיים של התושבים.

משימות המחלקה

אכיפת חוקי העזר העירוניים בהתאם למדיניות העירייה.

תחומים עיקריים הנאכפים על ידי הפיקוח העירוני

פתיחת עסקים בשבת, חופי רחצה, איסור העמדת  קרוואנים,  רוכלות,  הבערת אש/מנגלים, צואת כלבים, החזקת מקלטים, מניעת רעשים, מענה לפניות בתחומי ביוב/מים, פסולת (פרטי, בנייה, גזם) ומפגעי תברואה, הגנה על הצומח ופיקוח בנושא כלבים וחתולים.

בנוסף, הפיקוח אמון על נושאי השווקים/רוכלות כולל השוק הפתוח, תחום שימור רחובות, שילוט וטיפול בגרוטאות רכב.

המחלקה מבצעת אכיפה כלפי מפרי הסדר הציבורי ופגיעה באיכות החיים של התושבים.

דרכי התקשרות

טלפון: 08-8634864/5/6
פקס: 08-8634870
שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 08:15-13:00
בימים א'+ג' גם בין השעות 16:15-18:30
כתובת: רחוב ז'בוטינסקי 88
close