image

אדריכל העיר

אדריכל העיר אחראי על העיצוב העירוני. במסגרת זו הוא אחראי הן על קידום וליווי פרויקטים פיזיים הקשורים בפיתוח המרחב הציבורי כגון כיכרות, רחובות ומבני ציבור משמעותיים, והן על מתן הנחיות לעיצוב המרחב הציבורי, לרבות חזיתות המבנים הגובלים בו ומשפיעים עליו. בנוסף, הוא אמון על גיבוש מדיניות עירונית בנושא חזות העיר, ביצוע בקרה אדריכלית על תכניות והיתרי בנייה, לרבות תוכניות בינוי, תוכניות פיתוח, חזיתות המבנים וחומרי גמר. אדריכל העיר שותף בפיתוח מדיניות התכנון של הרשות ובסיוע למהנדס הרשות וביישומה. במסגרת אחריותו, הוא אמון על קביעת ההנחיות המרחביות אשר עוסקות בעיקר בהיבט העיצובי והתכנוני של המרחב הבנוי והפתוח.

אדריכל העיר רם אהרוני | צילום: נדין גורוחובסקי

תחומי אחריות

 1. בקרה אדריכלית על תוכניות והיתרי בנייה לתחום עיצוב המבנה ועיצוב המרחב הציבורי. 
 2. פיתוח מדיניות התכנון למרחב הציבורי לרבות במסגרת מסמכי מדיניות וההנחיות המרחביות.
 3. קידום פרויקטי פיתוח במרחב הציבורי.
 4. ליווי מבני ציבור אשר מקודמים על ידי הרשות.
 5. קידום ובדיקת תכניות בינוי.

המשימות העיקריות

 • בקרה ומתן הנחיות לעורכי בקשות להיתרי בנייה ולעורכי תוכניות המוגשות לאישור הוועדה המקומית או להמלצתה, לפני ההגשה (pre-ruling) או לאחריה, בהיבטים של חזות העיר, האיכות האדריכלית של הבינוי והסביבה והתאמתה לשימושי הקרקע.
 • מתן חוות דעת והמלצות בנושאים המנויים לעיל לוועדה ו/או למהנדס הרשות.
 • פיתוח אסטרטגיית מדיניות התכנון של הרשות לרבות בתחומי שפת הרחוב ותיאום חזיתות.
 • גיבוש, עריכה והגשה של הנחיות בנושא תכנון ובנייה לאישור מהנדס הרשות (פיתוח ותחזוק הנחיות מרחביות).
 • הובלת תכניות ופרויקטים ציבוריים לשטח בנוי ו/ או פתוח, ומתן הנחיות לצוות התכנון בהיבטים של עיצוב.
 • קידום והובלה של פרויקטי דגל עליהם החליט מהנדס העיר כפרויקטים משמעותיים לרבות מבני ציבור, תחרויות אדריכליות ועוד.
 • קידום פיזי של פיתוח המרחב הציבורי, כיכרות, רחבות עירוניות שטחים ציבוריים.
 • ליווי תכנון צמוד של מבנים ציבוריים אשר מובילה הרשות.
 • ועדות ופורומים מקצועיים.

פורום אדריכל העיר לתיאום תשתיות

מטרת הפורום הינה הצגת פרויקטים ראשוניים בשלב טרום המידע להיתר לגורמי התכנון המקצועיים בעירייה.

לפורום מוזמנים כלל גורמי התאום העירוני לרבות: תנועה, תשתיות, ניקוז, חשמל, כב"א, נטיעות, תכנון עיר, רישוי, נכסים, תברואה, מידע להיתר.

פורום אדריכל העיר לתחילת עבודות

מטרת הפורום המקצועי הינו תיאום ובקרה על הליך תחילת העבודות באתר מתוך היכרות עם צרכי הבטיחות הנדרשים, צרכי הקבלן המבצע, צרכי ציבור הדיירים ושמירה על אינטרס המרחב הציבורי הגובל.

לפורום מוזמנים כלל גורמי התאום העירוני לרבות: מנהל מחלקת תכנון תנועה, מנהל אגף תשתיות, מנהלת מחלקת פיקוח על הבניה, מנהל אגף נטיעות מנהלת מחלקת נכסים – לפי הצורך.  כמו כן מוזמנים נציגי הקבלן המבצע: יועץ הבטיחות ומנהל העבודה.

הנחיות לתכנית התארגנות אתר

פורום אדריכל העיר להקצאות קרקע

מטרת הפורום הינה תיאום פנימי בין גורמי הרשות לרבות: מבני ציבור, יחידה אסטרטגית, נכסים, תכנון, תנועה ותשתיות.

ועדת שילוט

ועדת השילוט מתכנסת במטרה לדון ולאשר בקשות לשילוט הן בשטחים ציבוריים והן לבתי עסק.

הבקשות נדונות בהתאם להנחיות השילוט העירוניות כמופיע בהנחיות המרחביות.

 

מדיניות חניה להתחדשות עירונית

הנחיות מרחביות אחרונות - מהדורה 11 מיום 01.12.19

הנחיות מרחביות פארק לכיש

חוברת הדרכה בנושא שיפוץ ירוק

 

 

קבלת קהל

מתקיימת בתיאום טלפוני בלבד (קביעת פגישות).

 

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
רם אהרוני אדריכל העיר 08-9568241 ramah@ashdod.muni.il
ליאת הררי מזכירת אדריכל העיר | מידע להיתר 08-9568241 liathar@ashdod.muni.il
close