image

תמ"א 38

אשדוד מצויה בתנופת בנייה בהיקפים חסרי תקדים מבחינה ארצית בפרויקטי תמ"א 38, זאת בשל קיום תנאים פיזיים והנדסיים לצד כדאיות כלכלית ורצון מובהק של העירייה בקידום פרויקטים אלו. עיריית אשדוד רואה בפרויקטי תמ"א 38 מעבר להיותם נדרשים בהיבט הביטחוני לעניין חיזוק המבנה ומיגונו, גם מנוע צמיחה אפקטיבי ביותר בתחום ההתחדשות העירונית. פרויקטי תמ"א 38, הן במישור החיזוק והעיבוי והן במישור ההריסה והבנייה הם פרויקטים מחוללי שינוי בשכונות הוותיקות בשל איכותם והיקפם. בזכות מיזמים אלו מתחדשים מתחמים שלמים הן בתחום המגרש הפרטי והן בתחום התשתיות העירוניות לרבות לעניין הטמנת קווי מתח גבוה. עם זאת תכנון ובנייה בסביבה בנויה היא אתגר גדול הן למתכננים והן לרשות אשר מנסים בשיתוף פעולה ושליחות ציבורית להוביל פרויקטים בעלי איכות תכנונית אשר משפרים את המרחב הציבורי ותורמים לו. הנחיות הבינוי המשקפות את מדיניות הרשות מדגישות את רווחת הפרט ומתמקדות בשיפור הממשק בין המבנה למרחב הציבורי.

התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה, ת"י 413, (מחייב החל מינואר 1980) ועל כן, לפי ההערכות, מרבית המבנים שנבנו בישראל עד שנת 1980 אינם עומדים בדרישות תקן זה.

עלות חיזוק המבנים והתאמתם לתקן גבוהה יחסית, ונדרש מנגנון למימון העבודות. תכנית תמ"א 38 הינה למעשה תכנית מתמרצת לחיזוק מבנים, על ידי הענקת זכויות בנייה מוגדלות, קיצור הליכי תכנון והקלות במיסוי.

קבלת זכויות הבנייה מכוח תכנית תמ"א 38 כפופה לאישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. זאת, כדי למנוע פגיעה אפשרית בחזות העיר או ברווחתם של תושבי האזור. על כן כל תכנית נבדקת ע"י מספר גורמים הנדסיים ביניהם מהנדסי תשתיות, תנועה, רישוי, פיתוח ואדריכלים לעניין חומרי הגמר ועיצוב המבנה והפיתוח הצמוד לו.

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) אושרה על ידי הממשלה בחודש אפריל 2005. מטרת תמ"א 38 היא לעודד חיזוקם של בניינים באמצעות תוספת בנייה, תוך התניית התוספת בחיזוק המבנה כולו.

בחודש פברואר 2010 אושר שינוי 2 לתמ"א 38 אשר לצד שינויים נוספים אפשר הריסת מבנה שהוכח הצורך בחיזוקו ובנייתו מחדש עם כל תוספות הבנייה שתמ"א 38 מאפשרת לבניין קיים. במאי 2012 אושר שינוי מספר 3 לתמ"א 38.

תמ"א 38 על תיקוניה מאפשרת מתן היתרי בנייה מכוחה. יחד עם זאת התמ"א מעניקה לוועדה המקומית שיקול דעת ושומרת על זכותה לקבוע אלו תוספות בנייה לאשר לכל מבנה ואף לסרב לתת היתר בנייה הכרוך בתוספת זכויות, משיקולים תכנוניים, אדריכליים, נופיים, כושר נשיאה של תשתיות וכד'. הוועדה אינה יכולה לסרב להיתר לחיזוק מבנה שאין עמו תוספת בנייה, אך יכולה לקבוע את שיטת החיזוק ואת אופן שילוב רכיבי החיזוק בחזיתות המבנה.

בנוסף, התמ"א מתנה מימוש זכויות בנייה מתוקף תוכניות מפורטות שאושרו קודם לאישור התמ"א בחיזוק המבנה הקיים יחד עם התוספת, למעט מקרים מיוחדים המפורטים בתמ"א 38.

בודקת אחראית על תמ"א 38 - עדן יפרח.

 


סטטוס בקשות

close