image

מחלקת רישוי בנייה

נוהל הגשת בקשה להיתר

סוגי מסלולים

בשלב המידע להיתר חובה לפרט את מהות המבוקש (לרבות הקלות במידה וידרשו בשלב בקשה ההיתר) על מנת לשמור על קשר בין המידע להיתר לבין הבקשה להיתר, במידה ויש סתירה ביניהם הבקשה תדחה.

מנהלת מחלקת רישוי בנייה ג'ני רוזובלט | צילום: נדין גורוכובסקי

מסלול מלא - תואם תב"ע

הליך של 45 יום, משלב בקרה מרחבית עד לדיון ברשות רישוי.

מסלול מלא – עם הקלות ושימושים חורגים

הליך של 90 יום, משלב בקרה מרחבית עד להחלטת וועדת משנה.

פיקדון לגשת בקשה במערכת רישוי זמין - גובה הפיקדון מהווה 20% מסך אגרת הבנייה. תשלום הפיקדון יש לבצע בהעברה בנקאים מול מחלקת אגרות והיטלים על מנת לקבל אסמכתה על תשלום. את האסמכתה יש להזין במערכת המקוונת.

בעתיד - ניתן יהיה להתחבר למסלקה של הוועדה דרך לינק במערכת רישוי זמין ודרך ממשק שיקום.

הודעות לבלי מקרקעין – 2ב באחריות המבקש - עורך הבקשה פונה לוועדה לקבלת נוסח לשליחת הודעה הכולל מספר בקשה להיתר על פי מערכת רישוי זמין. לאחר שליחת הודעה יש להזין אסמכתה למשלוח ההודעה כצרופה במערכת רישוי זמין.

בעתיד - מתוכנן רכיב שיקשר בין מערכת רישוי זמין לרשם האוכלוסין תוך שימוש בשרת לשיתוף קבצים/שרטוטים לצורך עמידה בתקנות הרישוי לעניין הודעות לבעלי מקרקעין.

תנאים מוקדמים

הגשת בקשה במערכת רישוי זמין הכוללת את הדרישות שנקבעו בשלב המידע, צרופות , פיקדון והעתק חתום מקורי למשרדי הוועדה.

קליטת הבקשה במערת "קומפלוט" ומתן הודעה 2ב לעורך הבקשה. עד להשלמת ביצוע ההודעות הבקשה נידחת ברישוי זמין.

לאחר השלמת הודעה 2ב יש לצרף את האסמכתא ושלוח את הבקשה שנית במערכת רישוי זמין, הוועדה המקומית תבדוק את תקינות ההודעות.

הורדת צרופות וקישורם במערכת "קומפלוט", העברת תיק למלקת פיקוח וניתוב בקשה לפי בודק אזורי.

הבודק משלים את הבדיקה של תנאים מוקדמים, בדיקת תקינות הצרופות והתאמתם לנספחים לפי הנדרש במידע להיתר והתאמה למבוקש.

כאשר מבוקשות הקלות או שימושים חורגים הבודק מוסר נוסח פרסום ודוחה את הבקשה עד להשלמת פרסום, לאחר השלמת פרסום יש לשלוח את הבקשה שנית במערכת רישוי זמין.

בקרה מרחבית

 

 

בדיקה ראשונית של המבוקש על ידיי בודק רישוי. הפצת נספחים לגורמים פנימיים בהתאם לנדרש במידע. בדיקה מרחבית של בודקת רישוי וגורמים פנימיים וקבלת חוות דעת. ריכוז הערות ותיקונים של בדיקה מרחבית וגורמים פנימיים והעברה לעורך הבקשה. המתנה לתיקונים להשלמות ותיקונים בהתאם לנדרש מעורך הבקשה. קבלת ובדיקת השלמות ותיקונים מעורך הבקשה ע"י בודק רישוי וגורמים פנימיים. הכנת בקשה סופית ונספחים סופיים  לדיון ברשות רישוי / וועדת משנה בהתאם למסלול הבקשה.

בקרת תכן.

תשלום מלא אגרות והיטלים.

הפקת היתר בנייה.

היתר בנייה

היתר בנייה (נקרא גם רישיון בניה) הוא האישור שניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין.

מסלולי רישוי

מסלול מלא –  תואם תכנית בניין עיר החלה על המקרקעין: הליך של 45 יום, משלב בקרה מרחבית עד לדיון ברשות רישוי.

מסלול מלא – עם הקלות ושימושים חורגים: הליך של 90 יום, משלב בקרה מרחבית עד להחלטת וועדת משנה.

משלוח הודעות לפי תקנה 2ב

בעלי זכות במקרקעין אשר לא חתמו ע"ג בקשה להיתר יש לשלוח הודעות מכוח תקנה 2ב.

הודעות לבלי מקרקעין – 2ב נוסח ההודעה כולל: מהות המבוקש בבקשה להיתר, פרטי מיקום המקרקעין, בעלי עניין ומספר הבקשה

פיקדון

תשלום מקדמה בשלב הגשת בקשה להיתר - גובה הפיקדון מהווה 20% מסך אגרת הבניה. 

עמידה בתנאים מוקדמים

שלב של הגשת בקשה במערכת רישוי זמין הכוללת את הדרישות והצרופות שנקבעו בשלב המידע,  אסמכתא על תשלום פיקדון, אישור על משלוח הודעות תקנה 2ב והעתק חתום מקורי למשרדי הוועדה.

בדיקת תנאים מוקדמים – 10 ימי עבודה

שלב בקרה מרחבית

בדיקה מרחבית של המבוקש בבקשה להיתר ע"י בודק רישוי. בדיקת נספחים שצורפו בבקשה להיתר ע"י גורמים פנימיים בהתאם לנדרש במידע. ריכוז הערות ודרישות והעברה לעורך הבקשה לביצוע תיקונים והשלמות בהתאם לנדרש.

קבלה ובדיקת בקשה ונספחים מתוקנים ע"י בודק רישוי וגורמים פנימיים. גיבוש חוות והכנת בקשה לדיון ברשות רישוי או וועדת משנה בהתאם למסלול.

בקרה מרחבית במסלול מלא תואם תכנית בניין עיר – 45 ימי עבודה.

בקרה מרחבית במסלול עם הקלות או שימושים חורגים – 90 ימי עבודה.

שלב בקרת תכן

לאחר קבלת החלטה וועדת משנה / רשות רישוי בהתאם למסלול הבקשה עוברת לשלב בקרת תכן. בקרת תכן זה הוא שלב של בדיקת תכן שנבדק ע"י גורמים חיצוניים – הג"א, כיבוי אש, משרד הבריאות ואיכות הסביבה.

המבקש מגיש למכוני בקרה את הנספחים הדרושים בהתאם לגורמים המאשרים, לצורך בדיקת תכן המבוקש.

בקרת תוכן – 30 ימי עבודה.

תוקף החלטה ועדת משנה / רשות רישוי

תוקף החלטת ועדה שנתיים, ללא אופציה להארכה.

תוקף מפת מדידה

שנה!

 מערכת ה-GIS

אמנת השירות

 נוהל טיפול בפסולת בנין

דרכי התקשרות

טלפון: 08-8545319
שעות פעילות: ימים ב'-ה' - בין השעות 12:00 - 08:30
יום ג' - בין השעות 18:30 - 16:00


מענה טלפוני
ימים א', ד' בין השעות 08:30-12:00
כתובת: בית העירייה, קומה 2

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
גני רוזנבלט מנהלת מחלקת רישוי 08-8545319 geni@ashdod.muni.il
ססיל לסרי מזכירת מח' רישוי 08-8545319 cecil@ashdod.muni.il
שרונה פנסו רכזת רישוי 08-8545384 sharonap@ashdod.muni.il
בת אל בניטה בודקת מח' רישוי 08-9568253 batel@ashdod.muni.il
עדן יפרח בודקת מח' רישוי 08-8545383 edeno@ashdod.muni.il
גלינה ליפוביץ בודקת מח' רישוי 08-9568127 galinali@ashdod.muni.il
אלמירה דרוקר בודקת מח' רישוי 08-9568128 almira@ashdod.muni.il
ליליה נוטקין בודקת מח' רישוי 08-9568339 lelya@ashdod.muni.il
רימה פלקין בודקת מח' רישוי 08-9568243 rimme@ashdod.muni.il
פזית קולט בודקת תוכניות רישוי 08-9568287 pazitk@ashdod.muni.il
אורלי אסייג בודקת רישוי 08-9568613 orlyass@ashdod.muni.il
חן בר בודקת רישוי 08-8545883 henbar@ashdod.muni.il
שרון תורגמן מרכז מידע ושירות 08-8545405 sharontu@ashdod.muni.il
טטיאנה סבנצקו בודקת רישוי 08-9238619 tatianasa@ashdod.muni.il
לי פרץ בודקת רישוי 08-9568340 leepe@ashdod.muni.il
close