image

תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור ) התשס"ט – 2009

על פי חוק חופש המידע: "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותם אתר האינטרנט או בכל דרך אחרת".  מאגר הנתונים מכיל מידע רב בנושאים סביבתיים, בדגש על חומרים שנפלטו, נשפכו וסולקו לסביבה, וכן תוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה שלא ברשות היחיד.

בכפוף לתקנות , המידע הסביבתי עומד לעיון הציבור במשרדי הרשות בעמדת מחשב המוצב לרשות הציבור בקומה 3 (מסדרון) תחת הכותרת שקיפות – מידע סביבתי .

בנוסף ניתן להדפיס מידע סביבתי ביח' לפניות הציבור קומה 0.

נתונים שלא נמדדים ישירות על ידי העירייה, אבל נעשו בתחום המוניציפלי של העיר, ניתנים לצפייה בקישורים המצורפים.

תוצאות מדידות סביבתיות של איכות האוויר

תוצאות מדידות של פליטת מזהמים לאוויר, לרבות מארובות

דיווח בדבר אירוע חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים שהושלכה בסביבה

דיווח פסולת וחומרים מסוכנים

תוצאות מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור של סביבה ימית

דיגום מי הים בחופים

תוצאות מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור בשפכים או בקולחים, לרבות שפכים תעשייתיים

תוצאות מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור של פסולת המוטלת לים

תוצאות מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור המבוצעות במקור מים כמשמעותו בחוק המים

פארק אשדוד ים

2020

לא בוצעו דגימות, כי המזרקה לא פועלת. האגם מתוכנן לעבור שיפוצים.

נתונים על זרימות שפכים וקולחים לסביבה 

יובלים

נתונים על כמות הבוצה ואיכותה המסולקת ממתקני טיפול בשפכים וממפעלי טיפול בבוצות

יישום חומרי הדברה בסביבה 

נתוני פליטות של ביו - גז באתרי סילוק פסולת

נתוני פליטה של תשטיפי פסולת מחוץ לתחומי אתר סילוק פסולת דודאים

פסולת המושלכת ברשות רבים

פניות מוקד - פסולת בניין שהושלכה ברשות רבים

תוצאות מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור של קרינה מייננת ובלתי מייננת

תוצאות מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור של ריכוז גז ראדון

תוצאות מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור של ריכוז גז ראדון מקרקע וחומרי בנייה 

תוצאות של מדידות רעש

תוצאות של מדידות לרבות בדיקה, דיגום או ניטור המבוצעות בקרקע

זרימות או דליפות של שפכים תעשייתיים, לרבות דלקים, שמנים ומוצריהם לסביבה, לרבות מערכות ביוב ציבוריות

זרימות או דליפות של שפכים תעשייתיים, לרבות דלקים, שמנים ומוצריהם לסביבה, לרבות מערכות ביוב ציבוריות

פינוי תמלחת - לרבות מקור התמלחת, כמותה, איכותה ויעדי פינוי

קישורים כלליים

מאגר הנתונים מכיל מידע רב בנושאים סביבתיים, בדגש על חומרים שנפלטו, נשפכו וסולקו לסביבה, וכן תוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה שלא ברשות היחיד. המידע המפורסם בחלקו מעובד ובחלקו גולמי.

על מנת לקבל תוצאות ממוקדות, ניתן לחפש מידע על פי השדות המוצעים, לרבות טקסט חופשי וחיפוש מתקדם.

דפי חופש המידע

קישורים נוספים

דו"חות סביבתיים - חברת חשמל

close