image

מעורבות חברתית

החינוך לערכים ולמעורבות חברתית וההתנדבות הוא אחד מיעדיה המרכזיים של מערכת החינוך בעיר.
במסגרת תחום זה פועלות תוכניות מערכתיות ומקיפות לחינוך חברתי ולמעורבות חברתית בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים.

מטרות התוכנית

 • טיפוח בוגר אכפתי, בעל מודעות ואחריות חברתית ואזרחית והכנתו לקראת השתלבותו בחברה כאזרח מעורב ופעיל, התורם לשיפור איכות החיים בקהילה ובמדינה.
 • טיפוח אקלים בית ספרי שקיימת בו אווירה המעודדת אחריות של הפרט לחברה ושל החברה לפרט, תוך צמצום אלימות והתנהגויות בלתי רצויות.

עקרונות פעולה

 • פיתוח גישה מערכתית ברמה המוסדית וברמה העירונית.
 • יצירת רצפים גילאים - "מן הגן אל האוניברסיטה".
 • יצירת רצפים מבוקר ועד ערב, בפעילות במסגרת ביה"ס ובקהילה.
 • בניית מערך חינוך כולל המשלב חינוך לערכים יחד עם התנסות אקטיבית.
 • בניית תוכניות מותאמות על פי שכבות הגיל ויצירת קשר ספיראלי ביניהן.
 • העצמת קבוצות מנהיגות צעירות ומובילות.
 • העמקת מעורבות הצוותים החינוכיים כדמויות מרכזיות בתהליך החינוכי.

מעורבות חברתית בחינוך היסודי

במסגרת החינוך החברתי פועלות תוכנית "מפתח הל"ב" ו"תפקיד לכל ילד" בחינוך הממלכתי ו"חינוך מתוך אמונה" בחינוך הממ"ד. בנוסף לכך, באשדוד קיימת גם תוכנית למעורבות חברתית בשכבות ד'-ו' בכל בתי הספר, כאשר לכל שכבת גיל נושא מרכזי:

כיתות ד' – חונכות בבית הספר / גני ילדים (חונכות לימודית, חברתית, הפסקה פעילה).
כיתות ה' – איכות הסביבה.
כיתות ו' – מעורבות בקהילה (עבודה עם קשישים, עם אוכלוסיית בעלת צרכים מיוחדים, בגני ילדים, "קשר בין דורי", קידום נושאים חברתיים בביה"ס ובקהילה וכד').

קריטריונים מרכזיים לתוכניות

 • פעילות שכבתית / כיתתית מערכתית המקיפה את כלל / רוב התלמידים.
 • פעילות רציפה לאורך שנת הלימודים (תדירות של אחת לחודש לפחות).
 • מעורבות ואחריות של מחנכי הכיתות ומורים מקצועיים בהפעלת התוכניות.
 • שילוב למידה ופעילות אקטיבית על מנת ליצור הפנמה של ערכים ושינוי בעמדות ובהתנהגות.

כמו כן, בשנת תש"ע הוקם באשדוד "פרלמנט ילדים עירוני" - קבוצת מנהיגות המורכבת מנציגי מועצות התלמידים בתי הספר היסודיים, במטרה לגבש ולהעצים תלמידים בעלי כושר מנהיגות להשפיע על בני גילם לעשייה ומעורבות חברתית ועל המהלכים החברתיים בבתי הספר ובעיר.

מעורבות חברתית בחינוך העל יסודי

בבתי בספר העל יסודיים פועלת תוכנית למעורבות חברתית משכבת ז' עד י"ב, בשיתוף מינהל חברה ונוער. בנוסף, החל משנת תש"ע מוענקת תעודת בגרות חברתית לתלמידי י"ב על פעילותם בשכבות י' - י"ב. 

תוכניות המעורבות מורכבות מהתנסות אקטיבית / התנדבות לצד הכשרה ופעילות חינוכית - ערכית, כאשר בכל שכבת גיל מוגדרות מספר שעות פעילות נדרשות:
שכבת ז' - 30 שעות פעילות.
שכבת ח' - 40 שעות פעילות.
שכבת ט' - 50 שעות פעילות.
שכבת י' - 60 שעות פעילות + 30 שעות הכשרה.
שכבת י"א - 60 שעות פעילות + 30 שעות הכשרה.
שכבת י"ב - 60 שעות פעילות + 30 שעות הכשרה

פעילות המעורבות מתמקדת בכמה ערוצים 

 • תוכניות מערכתיות עירוניות ובית ספריות, כגון "ספר זה כל הסיפור" - חונכות קריאה בגני הילדים, תוכניות בנושא איכות הסביבה ותוכנית "אמץ חוף" - תיכונים מאמצים את חופי אשדוד, מעברים - אימוץ בתי ספר מזינים, אימוץ מוסדות קהילתיים (בתי אבות, הוסטלים, חינוך מיוחד וכד'), קידום בריאות ויוזמות בית ספריות שונות.
 • פעילות במקומות השמה בקהילה.
 • פיתוח וטיפוח קבוצות מנהיגות, כגון מועצת תלמידים, מש"צים, תנועות נוער, מד"צים וכד'.

 

אשת קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
אפרת נהרי רכזת מעורבות חברתית רשותית 08-8545409 efratn@ashdod.muni.il
close