image

חוקי עזר עירוניים אשדוד

חוקי העזר העירוניים מתפרסמים באתר משרד הפנים. על מנת לאתר חוק עזר לאשדוד, יש לנהוג כדלקמן:

 

1 – נכנסים לאתר משרד הפנים:

 

 

2 – לוחצים על "מידע על רשות"

מידע על הרשות

 

3 – בתת התפריט הנפתח לוחצים על "כתובת ופרטי התקשרות"

מסך מידע על רשות

 

4 – בחלון הנפתח רושמים את שם העיר (אשדוד)

מידע על אשדוד

 

5 – חוזרים לתת התפריט ולוחצים על "חוקי עזר"

מסך חוקי עזר

close