image

ארנונה כללית

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק על ה"מחזיק" בנכס.

ה"מחזיק" בנכס הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס ויכול שיהא: בעל הנכס, שוכר הנכס, ואפילו פולש חסר זכויות משפטיות כלשהן.

כאשר הנכס ריק - בעל הנכס הוא בעל הזיקה הקרובה.

כיצד נקבע החיוב

התעריף בצו הארנונה נקבע בהתאם למיקום הנכס והשימוש בו. 

חיוב הארנונה הוא שנתי (מינואר עד דצמבר) ונקבע כמכפלה של התעריף למ"ר בשטח הנכס. 

איזור מס

לשם קביעת שיעורי הארנונה למגורים - מהווה העיר אשדוד אזור מס אחד ואחיד. לשם קביעת שיעורי הארנונה של נכסים ליתר השימושים שאינם למגורים – מסחר, משרדים ועסקים, תעשייה ומלאכה וכו' - חולקה העיר ל-5 אזורי מס. 

שימוש

בנכס שאינו למגורים קיים מגוון רחב של שימושים, כגון: בנקים, חניונים, קרקע תפוסה, תעשייה וכו'. 

סיווג הנכס נקבע לפי השימוש בפועל שנעשה בנכס.

close