image

הנחות בארנונה

מידע כללי

הנחות בארנונה ניתנות למחזיקי נכסים בשטח השיפוט של עיריית אשדוד, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג – 1993 לתיקונים בחוק המבוצעים מפעם לפעם ובהתאם לצו הארנונה של עיריית אשדוד.

תקנות אלו אומצו ואושרו במליאת מועצת העיר.  

הנחיות כלליות

לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה יש להסדיר את חשבון הארנונה על שם מבקש ההנחה, המחזיק בנכס לצורך זה יש למסור לעירייה את חוזה השכירות/רכישה של הדירה.

  • אם מבקש ההנחה אינו מופיע במרשם האוכלוסין כתושב אשדוד, יש להמציא אישור הרשות המקומית בה הוא רשום, כי אינו מקבל באותה רשות הנחה בארנונה.
  • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום, ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.
  • הנחה בארנונה ניתנת לשנה השוטפת בלבד.
  • תנאי בסיסי לקבלת הנחה למגורים הוא שהזכאי להנחה מחזיק בנכס.
  • הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד - הגבוהה מביניהן.
  • זכאי להנחה אשר החזיק בנכס במשך חלק של שנת כספים - ייהנה מהנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.

להזכירכם

  • דיווח חלקי ו/או כוזב הינו עבירה על החוק. עיריית אשדוד שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת משרד חקירות.
  • פרטים נוספים בנוגע להנחות בארנונה ניתן לקבל במוקד אגף הגבייה *אשדוד (37222*) או 3722 –1222 (ממרכזיות טלפוניות).
close