image

אזרחים ותיקים

אזרח ותיק המקבל גמלת השלמת הכנסה ומקבל קצבת זקנה/שארים/ תלויים/נכות בשל פגיעה מעבודה 

 שיעור ההנחה: 100% עד 100 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה:

 • המבקש מחזיק בנכס
 • המבקש הינו בגיל המתאים
 • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה

 

אזרח ותיק שאינו מקבל גמלת השלמת הכנסה ומקבל קצבת זקנה/שארים/ תלויים/נכות בשל פגיעה מעבודה

  שיעור ההנחה: 25% עד 100 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה:

 • המבקש מחזיק בנכס
 • המבקש הינו בגיל המתאים
 • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה

 

 • אזרח ותיק המקבל גמלה נוספת לנכה

  שיעור ההנחה: 100% עד 100 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה:

  • המבקש מחזיק בנכס
  • המבקש הינו בגיל המתאים
  • סך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על 100% מהשכר הממוצע במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה. 
  • במקרה בו גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד - אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% משהכר הממוצע במשק. 
  • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה

 אזרח ותיק לפי הכנסות

  שיעור ההנחה: 30% עד 100 מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה:

 • המבקש מחזיק בנכס
 • המבקש הינו בגיל המתאים
 • סך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על 100% מהשכר הממוצע במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה. 
 • במקרה בו גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד - אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק. 
close