image

הצטרפות להסדר משלוח חשבון ארנונה במייל

כחלק משיפור השירות והידוק הקשר עם התושבים ולצורך היערכותנו למעבר הדרגתי לדיוור אלקטרוני של חשבונות הארנונה, אנו מציעים לך לתרום לאיכות הסביבה על ידי חיסכון בהדפסת נייר וליהנות מנוחות מרבית על ידי קבלת חשבון הארנונה באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

להצטרפות לשירות ארנונה במייל לחץ כאן

 

א. הרינו מסכים/ה בזה כי עיריית אשדוד תשלח אליי את חשבונות הארנונה לכתובת הדואר האלקטרוני שלי כפי שרשמתי.
ב. ידוע לי ואני מסכים/ה כי קבלת חשבונות לתיבת הדואר האלקטרוני שלי תיחשב כקבלתה על־ידי לכל דבר ועניין.
ג. ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור נתונים אלה, ומסירתם היא לפי רצוני בלבד.
ד. ידוע לי שבכל עת אוכל לבקש לבטל את בקשתי זו ולקבל את החיוב התקופתי באמצעות הדואר.
ה. אם יחול שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלי, חובה עליי לעדכן את העירייה.
ו. הנני מסכים/ה לקבל בנוסף לכתובת הדואר האלקטרוני שלי עדכונים והודעות מעיריית אשדוד מעת לעת. 

close