image

מכרזים

משרות כוח אדם

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
למנהל החינוך דרושים מורים/ת לבתי ספר תיכוניים לשנת תש"פ 20/06/2019 13:00
מורים דרושים לשנה"ל תש"פ למקיף י"א 30/09/2019 13:00

ספק יחיד

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
למתן שירות לאחזקת מערכות בקרת השקיה מסוג "אגם" 25/06/2019 13:00

אחר

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
הזמנה להציע הצעות לאספקת ביגוד, ציוד קמפינג ,הובלות והסעות בשעת חירום 27/06/2019 13:00
השכרת נכס מיום 12/02/19 31/12/2019 13:00

close