image

מכרזים

אחר

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
קול קורא - חופיקס 23/05/2018 16:00

מכרזים כלליים

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
18.18 לביצוע עבודות להקמת מבנה בית ספר וגן ילדים ברובע ז' באשדוד 24/05/2018 13:00 27/05/2018 16:30

close