image

מכרזים

מכרזים כלליים

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
7.19 למתן שירותי סוכנות נסיעות בקשר להזמנה וארגון של טיסות בינלאומיות, לרבות שירותי קרקע, בחו"ל עבור עיריית אשדוד 04/04/2019 13:00 07/04/2019 17:00

משרות כוח אדם

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
4-19 מהנדס/ת מנהלת הסכם הגג - תיקון 100% משרה 04/04/2019 16:00
10-19 עו"ס לטיפול בצעירים תכנית יתד – הארכה 75% משרה 04/04/2019 16:00
11-19 עו"ס נוער וצעירים – 2.1 משרות – הארכה 04/04/2019 16:00
13-19 עו"ס משפחה לטיפול בהזנחת ילדים ומשפחות 100% משרה - הארכה 04/04/2019 16:00
14-19 עו"ס משפחה כוללני – 100% משרה ו – 50% משרה - הארכה 04/04/2019 16:00
15-19 עו"ס משפחה כוללני – 50% משרה הארכה 04/04/2019 16:00
17-19 עו"ס מרכז למניעה וטיפול בילדים חשופים/נפגעים באלימות במשפחה - הארכה 100% משרה 04/04/2019 16:00
22-19 עו"ס מפת"ן –100% משרה ו -50% משרה הארכה 04/04/2019 16:00
25-19 מטפל/ת למרכז יום טיפולי "לילך" – 60% משרה - הארכה 04/04/2019 16:00
53-19 ראש מנהלת רובע – ד' ה' 100% משרה 04/04/2019 16:00
54-19 ראש מנהלת רובע - טו',טז',יז' 100% משרה 04/04/2019 16:00
55-19 ס/מנהל אגף לוגיסטיקה ותפעול חינוכי – מינהל החינוך 100% משרה 04/04/2019 16:00
56-19 מכרז מס' 56/19 לתפקיד מנהל מח' ביצוע מבני ציבור – 100% משרה במינהל ההנדסה 04/04/2019 16:00
57-19 מנהל/ת אגף חשמל, תאורה ורמזורים 100% משרה 04/04/2019 16:00
58-19 מנהל/ת אגף פיתוח וקידום תעשייה ותעסוקה 100% משרה 04/04/2019 16:00
59-19 עוזר.ת לראש מנהלת הסכם הגג 100% משרה 04/04/2019 16:00
60-19 מנהל/ת מדור פרט – מינהל שירותים חברתיים 100% משרה 04/04/2019 16:00
62-10 מצילי/ות ים מ"מ 04/04/2019 16:00
63-19 עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות בנוער - 1.5 משרות 04/04/2019 16:00
64-19 עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות במבוגרים - 8.85 משרות 04/04/2019 16:00

אחר

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
מורים דרושים לשנה"ל תש"פ למקיף י"א 30/04/2019 16:00
הזמנה להציע הצעות לאספקת ביגוד, ציוד קמפינג ,הובלות והסעות בשעת חירום 27/06/2019 13:00 27/06/2019 17:00
השכרת נכס מיום 12/02/19 31/12/2019 13:00

close