image

מכרזים

משרות כוח אדם

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
109-19 פקח/ית חנייה – 3 משרות 29/08/2019 16:00
מורים דרושים לשנה"ל תש"פ למקיף י"א 30/09/2019 13:00

אחר

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
השכרת נכס מיום 12/02/19 31/12/2019 13:00

אנשי קשר מחלקת מכרזים

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני יחידה ארגונית מינהל
אופיר היימן מנהל מחלקת מכרזים 08-8545044 ofirha@ashdod.muni.il מחלקת מכרזים כללי
קרול חסן סגנית מנהל מחלקת מכרזים 08-8545043 karol@ashdod.muni.il מחלקת מכרזים כללי
ענבר ביטון מזכירת מחלקה 08-9568280 inbarb@ashdod.muni.il מחלקת מכרזים כללי
close