image

מכרזים

מכרזים כלליים

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
32.18 מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות 26/07/2018 13:00 29/07/2018 16:30
31.18 לביצוע עבודות דפוס דיגיטליות ואחרות עבור עיריית אשדוד 26/07/2018 13:00 29/07/2018 16:30
30.18 לביצוע עבודות תשתית, עבודות פיתוח והסדרי תנועה בעיר אשדוד 26/07/2018 13:00 29/07/2018 16:30
210.18 לניהול תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח עבור מנהלת הסכם גג באשדוד 02/08/2018 13:00
209.18 למתן שירותי ניהול ומעקב על פרויקטים סטאטוטוריים עבור מנהלת הסכם הגג בעיר אשדוד 26/07/2018 13:00
208.18 למתן שירותי תכנון לצורך הכנת תב"ע עבור פרויקט כביש גישה דרומי לעיר עבור מנהלת הסכם הגג בעיר אשדוד 26/07/2018 13:00
207.18 למתן שירותים משפטיים לעיריית אשדוד 26/07/2018 13:00
206.18 ליצירת מאגר מרצים/מפעילים בתחום בטיחות בדרכים עבור עיריית אשדוד 26/07/2018 13:00
28.18 לייצור, אספקה והתקנת עמדות ישיבה, ריהוט משרדי ונגרות אומן ייעודי עבור המוקד העירוני בעיריית אשדוד 23/08/2018 13:00 26/08/2018 16:30
27.18 להקמה ותפעול מערך לאיסוף וסילוק פסולת אלקטרונית וסוללות מתחומי העיר אשדוד 26/07/2018 13:00 29/07/2018 16:30
24.18 לביצוע עבודות בנייה, הרחבה ושיפוץ של המוקד העירוני הקיים בעיריית אשדוד במסגרת פרוייקט "גל ירוק" באשדוד 26/07/2018 13:00 29/07/2018 16:30

close