image

חלוקת כרטיסי הזמנה

העירייה יוזמת אירועי תרבות מסוגים שונים, כגון הצגות תיאטרון , מופעי מוזיקה, מופעי מחול בידור וכדומה.

האירועים מתקיימים בנכסי העירייה .

נוהל זה נועד להסדיר את אופן הקצאתם וחלוקתם של כרטיסי ההזמנה לאירועים ולהגדיר שיטה אחידה לתהליכי העבודה של הוועדה המקצועית.

close