image

הפחתת גזי חממה

ציור ירוק

האיזון בין שימוש במשאבי העירייה לצורכי עשייה יומיומית, ובין שמירתם למען הדורות הבאים הוא עיקרון בסיס בפיתוח בר קיימה.

עיריית אשדוד התחייבה להטמיע בין מכלול פעילויותיה את עקרונות הפיתוח הבר קיימה, כאשר חלק בלתי נפרד מהם, כולל את הפחתת גזי החממה ומזהמי האוויר הנפלטים מתחום שיפוטה של העיר.

בשנת 2008 חתמה עיריית אשדוד על אמנת האקלים של פורום ה-15 (תחת פיקוח של ארגון ICLEI הבינלאומי), ובה התחייבה להפחית כ 20% מכלל גזי החממה הנפלטים מרשותה עד 2020 בהשוואה לשנת הבסיס 2000.

בשנת 2008:

  • הוכן סקר מצאי פליטות עירוני
  • הוגדרו חזון ויעדים
  • הוגדרו יעדי הפחתה כמותיים

 על סמך הנתונים שנאספו, נכתבה תוכנית אסטרטגית להפחתת גזי חממה ומזהמי-אוויר של עיריית אשדוד, הכוללת פעולות הנוגעות לתחבורה ודלקים, שימור אנרגיה ובנייה ירוקה, פסולת וירוק העיר.

בוצע סקר מצאי פליטות עירוני נוסף בשנת 2012. בימים אלו שוקדים על עדכון התכנית האסטרטגית במקביל להטמעתה.

 

 

ברית ערים איכות הסביבה

close