image

הכן עסקך לביקורת

מבקר רישוי עסקים בודק בכל עסק בעיר שני דברים עיקריים:

• התאמת העסק לבקשה שהוגשה ולתכנית המאושרת.

• קיום תנאי תברואה נאותים על פי חוק רישוי עסקים ותנאים נוספים בהתאם למהות העסק. 

נוסף על כך, נערכות גם ביקורות נוספות כגון ביקורת מוקדמת, חידוש רישיון תקופתי וביקורות יזומות. 

תהליך הטיפול בבקשה

 1. ביום הגשת הבקשה לרישיון עסק נשלחת הפנייה לכל גורמי הרישוי כולל מחלקת רישוי עסקים.
 2. הבקשות לרישיון מועברות מהרכז למבקר ביקורת עסקים, לצורך עריכת ביקורת בעסק.
 3. מבקר ביקורת עסקים עורך את הביקורת במקום שבמסגרתה נבדקים מהות העסק, התאמת העסק לתכנית (ישנה או חדשה), תנאי תברואה נאותים ותנאים נוספים בהתאם למהות העסק.
 4. אם בביקורת יימצאו ממצאים, יישלח מכתב דרישות לביצוע עם תאריך יעד.
 5. אם בעל העסק לא דווח על ביצוע דרישות, יישלח מכתב תזכורת נוסף לעסק.
 6. לאחר ביצוע הדרישות על ידי בעל העסק יש לדווח למבקר ביקורת עסקים על מנת לערוך ביקורת.
 7. אם בביקורת חוזרת של המבקר נבדק שאכן בוצעו כל הדרישות בעסק, המבקר ימליץ  לאישור סופי לבקשה.
 8. אם בעל העסק לא ביצע דרישות מחלקת ביקורת עסקים, למרות המכתב והתזכורת, מפקח רישוי עסקים יוציא סירוב לבקשה, אשר יגרור בהמשך תביעה משפטית ממחלקת התביעות על ניהול עסק ללא רישיון.

במקרים מסוימים ייתכן מצב כי כבר בביקורת הראשונה ייצא סירוב לעסק עקב אי התאמה לבקשה, או אי התאמת העסק לתכנית ותנאי תברואה נאותים, ולכן קיימת חשיבות כי העסקים יתנהלו בהתאם לבקשה ולתכנית.

הביקורת של היחידה לרישוי עסקים באה להחליף ביקורות בעסק של גורמים מקצועיים אחרים כגון: כיבוי אש, משטרה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות וכדו'.

טיפים לבעל העסק

 • מומלץ להשאיר טלפון זמין כולל מייל עדכני, כדי שמבקר ביקורת עסקים ייתאם ביקורת.
 • מומלץ על בעל העסק להיות נוכח בזמן הביקורת, כדי להבין את דרישות המבקר.
 • מומלץ לקבל תדרוך מקצועי ממגיש התכנית להתאמת העסק אליה במידה ונדרש.

טפסי הכנה לקראת ביקורת

close