image

מדיניות והנחיות העירייה לעסקים הפועלים בתחומה

הרפורמה ברישוי עסקים שנכנסה לתוקפה בסוף שנת 2013 חייבה את הרשויות המקומיות לשקף את מדיניות הרשות בתחום רישוי עסקים.

 להלן דרישות כלליות ורוחביות מעסקים הפועלים בשטח השיפוט של עיריית אשדוד.

הדרישות מתייחסות למאפיינים שונים בעסק, ומטרתם לתת ליזם המבקש להקים עסק ברחבי העיר, מידע רלוונטי שיש בו כדי להשפיע על תכנון עסקו.

הנחיות אילו הינן בנוסף לחוקים הקיימים.

אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החלים עליו, אף אם אינן מפורטות במסמך זה.

אין בציון חוקים, תקנות, הוראות וכדומה של עיריית אשדוד במסגרת ההנחיות שלהלן, לפטור בעל עסק מקיום כל דרישות החוק הרלוונטיות החלות עליו בהתאם לפריטי העיסוק, כולל דרישות נותני העיסוק.

ההנחיות המפורטות במסמך גובשו בתיאום מחלקות העירייה, החברות העירוניות והגופים הנלווים.

close