image

הרפורמה החדשה ברישוי עסקים

הוראות ראשונות

ב-5 בנובמבר 2013 נכנסו לתוקפן הוראות ראשונות מתוך הרפורמה ברישוי עסקים. הרפורמה תיכנס באופן הדרגתי לאורך שנת 2014, וב-31 בדצמבר 2014 יסתיים יישום הרפורמה וכל הוראותיה יעמדו בתוקף.

חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968 ותיקוניו

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), חלק - 1 

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), חלק -2 

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג - 2013

 

פריטי רישוי

החל מ-5 בנובמבר 2013 חל צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - 2013 הקובע רשימה חדשה של פריטי טעוני רישוי.

close