image

פיקוח בנייה

מחלקת פיקוח על הבניה משמשת כגורם בלעדי וסמכותי המופקד על אכיפת חוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1969 (להלן:"חוק") ותקנותיו, הנחיות היועמ"ש לממשלה ומדיניות העירייה.

 מחלקת הפיקוח בעריית אשדוד מונה 13 מפקחים האחראים על כל הרובעים בעיר לרבות אזורי התעשייה.

מפקחים אלו הינם מקצועיים בתחום עיסוקם (מהנדסים ו/או הנדסאים) ובעלי סמכות בביצוע אכיפה הן במקרקעין פרטיים והן במקרקעין ציבוריים.

סרגל מידע לשלבי רישוי

תיאור עבודת מחלקת הפיקוח:

 • מעקב ופיקוח על בנייה בהתאם להיתר בנייה (כולל תוספות בנייה).
 • איתור ופיקוח על עבירות בנייה (עבודה אסורה/שימוש אסור).
 • מתן אישור תחילת עבודות.
 • ביצוע פיקוח ובקרה על הליך הבנייה עד למתן אישור ותעודת גמר.
 • גיבוש תיקי חקירה (התראה/הזמנה וגביית מתן עדות וכו') והכנת דוחות עבירה והעברתם ללשכה המשפטית להמשך בחינת ההליכים.
 • הכנה ומעקב אחר ביצוע צווים מינהליים בגין עבודות אסורות בהתאם לפרק י' לחוק לרבות צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה.
 • טיפול בבקשות לרישיון עסק.
 • טיפול בתלונות (106) ותושבים.
 • טיפול בטפסי טיולים (אישור מכירה ו/או העברה לטאבו) של נכס. 

שלב – אישור להתחלת עבודות:

 • היתר בניה נמסר ע"י פיקוח בניה לקבל היתר בניה עם רשימת דרישות להתחלת עבודות.
 • במקביל בעל ההיתר ידאג לתוכנית התארגנות אתר שתאושר ע"י הגורמים בעירייה (ראה נוהל התארגנות אתר) ותצורף לתיק התחלת עבודות.
 • לאחר השלמת הדרישות, בדיקת מפקח בשטח גידור האתר + שלט אתר יונפק אישור התחלת עבודות.

שלב – מהלך בניה:

 • לאחר אישור להתחלת עבודות, במהלך הבניה מפקחי הבניה יבקרו באתר במספר שלבים לבדיקת התאמת הבניה להיתר בניה שיצא למבנה.

שלב – תעודת גמר:

 • תעודת גמר המעידה כי הסתיימו עבודות הבניה והבניין מאושר לאיכלוס.
 • בעל ההיתר יגיש למפקח הבניה את האישורים הנדרשים לתעודת גמר (ראה דרישות לתעודת גמר).
 • לאחר הגשת האישורים יתואם עם בעל ההיתר סיור בשטח לבדיקת הנכס לעומת היתר הבניה שיצא.
 • לאחר בדיקה והגשת כל המסמכים הנדרשים, יעביר המפקח להנפקת תעודת גמר ושחרורה.
 • לאחר שיחרור תעודת גמר ישוחרר לבעל ההיתר הערבות שהפקיד בעירייה כתנאי למילוי תנאי היתר בניה.

 

אישור להתחלת עבודות

מסמכים לתעודת גמר - לתוספות בניה

מסמכים לתעודת גמר - לבניה חדשה

 

 

דרכי התקשרות

טלפון: 08-8545320
פקס: 08-8677810
שעות פעילות: ימים ב', ה' - בין השעות 12:00 - 08:30
ימי ג' - בין השעות 18:30 - 16:00

מענה טלפוני מזכירות:
ימים א', ד' בין השעות 08:30-12:00

מענה טלפוני מפקחים:
ימים א'-ה' בין השעות 08:15-09:00
כתובת: בית העירייה, קומה 2

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
כרמית סיני מ.מ. מחלקת פיקוח בניה 08-8545310 karmitsi@ashdod.muni.il
שירה אטדגי סגנית מחלקת פיקוח על הבניה 08-9238743 shiraa@ashdod.muni.il
שוש אסור מנהל מדור בקרה במח' פיקוח בניה 08-8545320 shosha@ashdod.muni.il
נינה המר מפקחת בנייה 08-8545332 nina@ashdod.muni.il
גליה בלומין מפקחת בנייה 08-8545330 galyab@ashdod.muni.il
אלי אלייב מפקח בנייה 08-8545331 alia@ashdod.muni.il
פליקס מזיבינסקי מפקח בנייה 08-8545335 felixm@ashdod.muni.il
אורלי בן סימון מפקחת בנייה 08-8545334 orlyeb@ashdod.muni.il
אינה שלייגר מפקחת בניה 08-8545314 enar@ashdod.muni.il
מיכל חן עמיר מפקחת בנייה 08-8545395 michalha@ashdod.muni.il
נופר בוסי מפקחת בניה 08-9568298 nofarb@ashdod.muni.il
ניסן אביטבול מפקח בניה 08-8545106 nisanab@ashdod.muni.il
גדיאל שוורצמן מפקח בניה 08-9238626 gadiel@ashdod.muni.il
אורלי עמר מפקחת בניה 08-9238628 orlyamar@ashdod.muni.il
יואב אטיאס מפקח בניה 08-9238651 yoavatt@ashdod.muni.il
אמיר יוספי מפקח בניה 08-8545315 amiryo@ashdod.muni.il
אתי תורג'מן מזכירת מח' פיקוח בניה 08-9568719 etit@ashdod.muni.il
close