image

פיקוח בנייה

מחלקת פיקוח על הבניה משמשת כגורם בלעדי וסמכותי המופקד על אכיפת חוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1969 (להלן:"חוק") ותקנותיו, הנחיות היועמ"ש לממשלה ומדיניות העירייה.

 מחלקת הפיקוח בעריית אשדוד מונה 13 מפקחים האחראים על כל הרובעים בעיר לרבות אזורי התעשייה.

מפקחים אלו הינם מקצועיים בתחום עיסוקם (מהנדסים ו/או הנדסאים) ובעלי סמכות בביצוע אכיפה הן במקרקעין פרטיים והן במקרקעין ציבוריים.

סרגל מידע לשלבי רישוי

תיאור עבודת מחלקת הפיקוח:

 • מעקב ופיקוח על בנייה בהתאם להיתר בנייה (כולל תוספות בנייה).
 • איתור ופיקוח על עבירות בנייה (עבודה אסורה/שימוש אסור).
 • מתן אישור תחילת עבודות.
 • ביצוע פיקוח ובקרה על הליך הבנייה עד למתן אישור ותעודת גמר.
 • גיבוש תיקי חקירה (התראה/הזמנה וגביית מתן עדות וכו') והכנת דוחות עבירה והעברתם ללשכה המשפטית להמשך בחינת ההליכים.
 • הכנה ומעקב אחר ביצוע צווים מינהליים בגין עבודות אסורות בהתאם לפרק י' לחוק לרבות צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה.
 • טיפול בבקשות לרישיון עסק.
 • טיפול בתלונות (106) ותושבים.
 • טיפול בטפסי טיולים (אישור מכירה ו/או העברה לטאבו) של נכס. 

שלב – אישור להתחלת עבודות:

 • היתר בניה נמסר ע"י פיקוח בניה לקבל היתר בניה עם רשימת דרישות להתחלת עבודות.
 • במקביל בעל ההיתר ידאג לתוכנית התארגנות אתר שתאושר ע"י הגורמים בעירייה (ראה נוהל התארגנות אתר) ותצורף לתיק התחלת עבודות.
 • לאחר השלמת הדרישות, בדיקת מפקח בשטח גידור האתר + שלט אתר יונפק אישור התחלת עבודות.

שלב – מהלך בניה:

 • לאחר אישור להתחלת עבודות, במהלך הבניה מפקחי הבניה יבקרו באתר במספר שלבים לבדיקת התאמת הבניה להיתר בניה שיצא למבנה.

שלב – תעודת גמר:

 • תעודת גמר המעידה כי הסתיימו עבודות הבניה והבניין מאושר לאיכלוס.
 • בעל ההיתר יגיש למפקח הבניה את האישורים הנדרשים לתעודת גמר (ראה דרישות לתעודת גמר).
 • לאחר הגשת האישורים יתואם עם בעל ההיתר סיור בשטח לבדיקת הנכס לעומת היתר הבניה שיצא.
 • לאחר בדיקה והגשת כל המסמכים הנדרשים, יעביר המפקח להנפקת תעודת גמר ושחרורה.
 • לאחר שיחרור תעודת גמר ישוחרר לבעל ההיתר הערבות שהפקיד בעירייה כתנאי למילוי תנאי היתר בניה.

 

סרטון הדרכה לתושב לבדיקת ממ"ד לפני תעודת גמר

 

לחץ על התמונה לדיווח על סכנה ברורה ומידית באתרי בניה

דיווח על סכנה ברורה ומיידים באתרי הבניה

מסמכים לתעודת גמר - לתוספות בניה

מסמכים לתעודת גמר - לבניה חדשה

 

 

דרכי התקשרות

טלפון: 08-8545320
פקס: 08-8677810
שעות פעילות: ימים ב', ה' - בין השעות 12:00 - 08:30
ימי ג' - בין השעות 18:30 - 16:00

מענה טלפוני מזכירות:
ימים א'-ה' בין השעות 08:30-12:00

מענה טלפוני מפקחים:
ימים א'-ה' בין השעות 08:15-09:00
כתובת: בית העירייה, קומה 2

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
כרמית סיני מנהלת פיקוח בניה 08-8545310 karmitsi@ashdod.muni.il
שירה אטדגי סגנית מחלקת פיקוח על הבניה 08-9238743 shiraa@ashdod.muni.il
שוש אסור מנהל מדור בקרה במח' פיקוח בניה 08-8545320 shosha@ashdod.muni.il
נינה המר מפקחת בנייה 08-8545332 nina@ashdod.muni.il
גליה בלומין מפקחת בנייה 08-8545330 galyab@ashdod.muni.il
אלי אלייב מפקח בנייה 08-8545331 alia@ashdod.muni.il
פליקס מזיבינסקי מפקח בנייה 08-9568335 felixm@ashdod.muni.il
אורלי בן סימון מפקחת בנייה 08-8545334 orlyeb@ashdod.muni.il
מיכל חן עמיר מפקחת בנייה 08-8545395 michalha@ashdod.muni.il
נופר בוסי מפקחת בניה 08-9568298 nofarb@ashdod.muni.il
ניסן אביטבול מפקח בניה 08-8545106 nisanab@ashdod.muni.il
אורלי עמר מפקחת בניה 08-9238628 orlyamar@ashdod.muni.il
יואב אטיאס מפקח בניה 08-9238651 yoavatt@ashdod.muni.il
אמיר יוספי מפקח בניה 08-8545315 amiryo@ashdod.muni.il
בת אל פרץ מפקחת בניה 08-9238719 batelp@ashdod.muni.il
נאור אקריש מפקח בניה 08-8545314 naorak@ashdod.muni.il
אודליה פרטוש אחראית טפסי טיולים 08-8545885 odeliapar@ashdod.muni.il
close